നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kanjirampara

Kanjirampara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is located between Vattiyoorkavu and Maruthankuzhy on Kachani – Vellayambalam road. Kanjirampara is around 1.2 km from Vattiyoorkavu, 4.6 km from Kachani, 1 km from Maruthankuzhi Junction, 1.4 km from Sasthamangalam Junction and 2.5 km from Vellayambalam Junction. Main landmarks are Kanjirampara Sree Krishna Temple, Kanjirampara Catholic Church, Vimala Hridaya Matha Latin Church, St. Antony’s  Malankara Catholic Church, Centre for Environment and Development, Sivodaya Hospital etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kanjirampara (Satellite view) 

Kariyam

Kariyam is located near Sreekariyam in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is  situated between Chekkalamukku and Chellamangalam on Sreekariyam – Powdikonam - Pothencode Road. Kariyam is around 1 km from Chavadimukku, 1.3 km from Sreekariyam Junction, 1 km from Chellamangalam Junction, 2,5 km from Powdikonam Junction, 5.5 km from Ayiroopara and 7.8 km from Pothencode Junction. Main landmarks are Kariyam Devi Temple (Official Website of Kariyam Devi Temple),Oriental Bank of Commerce – Kariyam Branch etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kariyam (Satellite view)

Vembayam


Vembayam is a residential area on the Thiruvananthapuram-Kottarakara road and is 20 km from Thiruvananthapuram. Mamampuzha (a river) has its origin at Panthalakuttu hills in Vembayam.
Mangalapuram and Andoorkonam in the west, Venjaramoodu in the north, Nedumangad and Palode in the east and Kazhakoottam in the south are nearby places. Kesavadasapuram is south of Vembayam.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. The nearest railhead is Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vembayam (Satellite view)

Anchamada

Anchamada is located near Vattiyoorkavu in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is  situated between Thoppumukku Junction and Kodunganoor on Vattiyoorkavu - Kulasekharam - Vallikkadavu Road. This place is around 350 m from Thoppumukku Junction, 750 m from Vattiyoorkavu Junction, 850 m from Kodunganoor Junction, 2 km from Kulasekharam and 2.7 km from Vallaikkadavu Junction. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Anchamada (Satellite view)

Arumanoor

Arumanoor is located  near Poovar in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Poovar and Thirupuram on Poovar – Neyyattinkara road. Arumanoor is around 8.5 km from Neyyattinkara and 2 km from Poovar. Main landmarks are Sree Nainar Deva Temple, Arumanoor Sree Bhadrakali Temple (Official Website of Arumanoor Sree Bhadrakali Temple) M.V.H.S.S, Canara Bank – Arumanoor etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Arumanoor, Thiruvananthapuram (Satellite view)

Kattaikonam

Kattaikonam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Chenkottokonam and Pothencode on Sreekariyam - Chempazhanthy - Chenkottukonam - Pothencode road. Kattaikonam is around 2.2 km from Pothencode, 1.2 km from Madavoorpara, 5 km from Kazhakkuttom, 2.5 km from Chenkottukoanm, 4.5 km from Chempazhanthy, and 6.7 km from Sreekariyam. Main landmarks are Koonayil Sree Dharma Shastha Temple, Govt. U.P.S etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kazhakkutom Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kattaikonam (Satellite view)

Venpalavattom

Venpalavattom is located in Thiruvananthapuram District of Kerala This residential area is situated between Kuzhivila Junction and Chakkai roundabout junction on Kazhakkuttom – Kovalam N.H Bypass. Venpalavattom  is around 3 km from Chakkai roundabout Junction, 7.2 km from Kazhakkuttam NH bypass Junction 1.5 km from Anayara, 3.5 km from Pettah Junction, 3 km from Kumarapuram Junction and 15.2 km from Kovalam Junction. Main landmarks are Venpalavattom Sree Bhagavathy Temple, Moorthy Temple, World Vegitable Market etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kochuveli Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Kochuveli Railway station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Venpalavattom (Satellite view)

Vallakkadavu

Vallakkadavu is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Enchakkal Junction and Puthenroad Junction on East Fort   West Fort  - Enchakkal -  Valiyathura - Beemapally road. It is about 350 m off the Kazhakuttam – Kovalam NH bypass.  Vallakkadavu is around 350 m from Enchakkal Junction, 1.2 km from West Fort, 2.3 km from East Fort, 2.3 km from Valiyathura, 3 km from Beemapally and 4.5 km from Poonthura. Main landmarks are Vallakkadavu Yatheemkhana, Vallakkadavu Juma Masjid etc. Vallakadavu is an historic place on the Parvathi-Puthenar Canal that originally linked Kanyakumari (Cape Comorin) in the S to Kochi (Cochin) in the N. Vallakadavu means 'the boat landing place' and is actually where the great and benevolent king of Travancore used to keep his palace boats for travelling along the cabal. Nearby are the old boathouses currently beng restored and developed by the government of Kerala. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vallakkadavu, Thiruvananthapuram (Satellite view)

Panavoor

Panavoor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is situated between Kalliyode and Vellanchira on Nedumangad   Venjaramoodu route.. Near by Villages of This Village with distance are Anad (4.5 km), Pullampura (4.8 km), Nedumangad (6.9 km), Vembayam (8.7 km), Nellanad (9.2 km), Near by towns are Nedumangad (6.9 km), Vamanapuram (11.5 km), Vellanad (13.7 km). The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Panavoor Junction (Satellite view)

Koppam


Koppam International Swimming pool
Koppam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is situated between Pirappancode and Vembayam.  It is 22 km north of Thiruvananthapuram on the M C Road (Main Central Road). Koppam is around 4,5 km from Venjaramoodu Junction, 1.5 km from Pirappancode Junction, 1.5 km from Vembayam and 2.2 km from Kanyakulangara Junction. Main landmarks are Koppam International Swimming pool, Koppam C.S.I Church, etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Koppam, Thiruvananthapuram (Satellite view)

Karette / Karate / Karete

Karette is located in Thiruvananthapuram District of Kerala.This residential area is situated between Vamanapuram and Kilimanoor.  It is 34 km north of Thiruvananthapuram on the M C Road (Main Central Road). Karatte is around 5,5 km from Kilimanoor Junction, 12 km from Nilamel Junction, 1 km from Vamanapuram Junction and 7 km from Venjaramoodu Junction. Main landmarks are Karette Medical Mission Hospital, Devaswom Board High School, Bhoothatham Kavu, Karate Devi Temple, Karette Siva Temple, A.G Church, Bismi Shopping Complex etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Karette (Satellite view)

Avanavancherry

Avanavanchery is located near Attingal in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Moonnu mukku and Valakkad on Attingal – Venjaramoodu Road. Avanavanchery is around 3 km from Attingal, 3 km from Valakkad, and 8.5 km from Venjaramoodu. Main landmarks are  Avanavanchery Sree Indilayappan Temple, Avanavanchery Juma Masjid, Avanavanchery Sub Station, Govt. High School etc.The nearest railheads are Kadakkavur Railway Satation and Chirayinkil Railway Station. Airport close to Avanavancherry is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Location of Avanavanchery (Satellite view)


Sree Indilayappan TempleSree Indilayappan Temple  is located at Avanavanchery in Thiruvananthapuram District of Kerala. History of temple :- The devan of Avanavanchery was Mallan Thamburan. Mallan, the oldern worship was the primary ,model of Paramashiva. The Mallan is worshipped for getting courge, good health and life. Later the diety of Sree Paramashiva, image of Umamaheswar is installed in the temple and also seperate temple is constructed for Mallan thamburan. The subdieties like Sree Indilayappan as important subdiety, Unni Ganapathy with the presence of Sastavu, Nagadevatha in althara are installed. This temple is one of the temple among temples in Kerala where many Naagangal can be worship at the sametime. Because of the importance of this temple all the dhoshams behind the sarppapapam will be removed. Later the temple became famous by the name of Sree Indilayappan. People are conducting a vazhipadu named Valiyavaarppada for Indilayappan to fulfilling their ambition. Many people from different places are coming here to conduct the Valiyavaarppada vazhipadu. Each and every devotees believes that Sree Indilayappan, who blesses sudenly. The nearest railheads are Kadakkavur Railway Satation and Chirayinkil Railway Station. Airport close to Avanavancherry is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station

Koliyacode

Koliyacode is a small settlement located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is located between Pothencode Junction and Velavoor on Pothencode – Venjaramoodu road. This place is around 3 km from Pothencode, 2 km from Velavoor and 4 km from Venjaramoodu Junction. . The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Koliyacode (Satellite view) 

Thundathil

Thundathil is a small settlement located near Chenkottukonam in Thiruvananthapuram District of Kerala.This quite residential area is situated between Pullannivila Junction and Chenkottukonam Junction on Kariyavattom – Chenkottukonam road. . Thundathil is around 850 m from Chenkottukonam Junction, 500 m from Pullannivila Junction and 2 km from Kariyavattom Junction. Main landmarks are Madhava Vilasom Higher Secondary School, Govt. U.P.S etc. . The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Thundathil (Satellite view)

Beemapally / Beemapalli
Beemapally / Beemapalli is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This beach side village is situated between Valiyathura Junction and Poonthura Junction. Beemapally is around 1.3 km from Valiyathura Junction and 2 km from Poonthura Junction. Main landmarks are Beemapally Mosque, All India Radio, Beema Maheen Memorial Higher Secondary School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Beemapally (Satellite view)

Mangattukadavu

Mangattukadavu is located near Thirumala in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Punthenkavu Junction and Perukavu Junction on Thirumala -  Thachottukavu road. Mangattukadavu is around 1 km from Thirumala Junction 3.5 km from Thachottukavu and 3.2 km from Poojappura Junction. Main landmarks are Annoor Devi Temple,Viswaprakash Central School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Mangattukadavu (Satellite view)

Velavoor

Velavoor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Koliyacode and Venjaramoodu on Pothencode   Venjaramoodu road. Main landmarks are Velavoor Bhagavathy Temple, Mathanadu Kaavu, Velavoor Juma Masjid etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Location of Velavoor ( Satellite view)

Vellaikkadavu

Vellaikkadau is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Moonnamoodu and Parambumukku on Vattiyoorkavu – Puliyarakonam - Minnamkode -  Peyad Road. Vellaikkadavu is around 2.8 km from Vattiyoorkavu Junction, 1 km from Kulasekharam, 1.5 km from Puliyarakonam Junction, 2.5 km from Kollamkonam and 3.5 km from Peyad. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vellaikkadavu (Satellite view)

Powdikonam

Powdikonam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area  is situated between Ayiroopara and Chellamangalam on Sreekariyam – Kariyam – Ayirooppara  - Pothencode Road. Powdikonam is around 5.3 km from Pothencode Junction, 2,1 km from Ayiroopara Junction, 1 km from Shanthipuram, 1 km from mukkikada Junction, 1.5 km from Chellamangalam Junction, 2.8 km from Chenkottukonam junction, 1.8 km from Kariyam Junction, 2.8 km from Chekkalamukku and 3.3 km from Sreekariyam Junction, Regular buses are available for Pothencode, Sreekariayam, Ulloor, Medical College junction, Kumarapuram, Kannamoola, Palayam, Statue Junction, East Fort, Kesavadasapuram, Pattom, PMG Junction etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Powdikonam (Satellite view)

Puliyarakonam

Puliyarakonam is located in Thiruvananthapuram District, Kerala.  This residential area is situated between Parambumukku and Myladi on Vattiyoorkavu – Vellaikkadavu - Peyad Road. Main landmarks are Asianet Studio, Puliyarakonam Mahadeva Temple, Puliyarakonam Devi Temple etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Puliyarakonam (Satellite view)

Kulasekharam

Kulasekharam is a small settlement in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is situated between Kodunganoor Junction and Vellaikkadavu Junction on Vattiyoorkavu -  Thoppumukku - Anchamada –  Kodunganoor – Vellaikkadavu Road. Main landmark is Sree Sankara Narayana Swami Temple. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kulasekharam, Thiruvananthapuram (Satellite view) 

Oruvathilkotta

Oruvathilkotta is located near Venpalavattom in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is around 1 km from Venpalavattom Junction, 1.2 km from Kuzhivila Junction, 2.1 km from Arayara Junction, 3.5 km from Kumarapuram Junction and 4.3 km from Pettah Junction. It is about 250 m off the Kazhakuttam – Kovalam NH bypass. Main landmark is Oruvathilkotta Durga Devi Temple. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kochuveli Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Oruvathilkotta (Satellite view)

Kanyakulangara


Kanyakulangara is a small village in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is situated on the MC Road connecting Thiruvananthapuram and Kottarakara. The village is around 9 km from Mannanthala and 2 km from Konchira. Nedumangad is easily accessible from here. Vattappara is about 4 km south of Kanyakulangara. Thiruvananthapuram central Railway Station is 19 km away. Nearest airport is Trivandrum International Airport

Andoorkonam

Andoorkonam is located in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is around 20 km from Thiruvananthapuram city. The place is noted for its China clay (Kaolinite) reserves. Sree Ramadasa Ashram is a spiritual center nearby. Vettuthura (towards west) Mangalapuram (north), Vempayam (east) and Kazhakoottam (south) are among the places nearby. Trivandrum International Airport (17 km south) is the nearest airport. The nearest railhead is Murukkumpuzha Railway Station.

Online Train time in Murukkumpuzha Railway Station
Location of Andoorkonam (Satellite view)

Cheruvikkal / Cheruvakkal / ചെറുവയ്ക്കല്‍

Cheruvikkal is located near Ulloor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is  situated between Akkulam  and Sreekariyam on Ulloor - Akkulam - Sreekariyam Road. Main landmarks are Nambickal Sree Krishna Swami Temple, Cheruvikkal Govt. Upper Primaray School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Cheruvikkal / Cheruvakkal (Satellite view)

Muttathara

Muttathara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is around 2 km from East Fort and 2.5 km from Thampanoor. To the north is Enchakkal (!.5 km) and to the south is Thiruvallam (3.5 km) on the NH bypass connecting Kazhakkuttom and Kovalam. Manacaud, Kamaleswaram and Valiyathura are within a short distance from Muttathara. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Ariyottukonam

Ariyottukonam is located in Thiruvananthapuram District, Kerala. This quite residential area is situated between Andoorkonam and Pothencode on Pallippuram - Pothencode Road. Main landmarks are Panimmola bhagavathy Temple and Ariyottukonam Thampuran Temple. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Murukkumpuzha Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Murukkumpuzha Railway Station
Location of Ariyottukonam (Satellite view) 

Karamoodu

Karamoodu is located near Mangalapuram in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place situated between Mangalapuram and Pothencode. Main landmark is Bishop Pereira Memorial School. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Murukkumpuzha Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Murukkumpuzha Railway Station
Location of Karamoodu (Satellite view)

Bishop Pereira Memorial School


Bishop Pereira Memorial School located at Karamoodu in Thiruvananthapuram District of Kerala. The school is English medium Co-educational school affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE) . Bishop Pereira Memorial School is dedicated to provide world class educational facilities to the students and offers education from classes Nursery - Class X. To ensure the complete development of the children, Bishop Pereira Memorial School encourages the students to take part in various co-curricular activities held in school such as music, dance, arts and sports. The campus of Bishop Pereira Memorial School is well equipped with the modern infrastructural facilities such as spacious ventilated class rooms with the latest teaching aids, rich library, state-of-the-art computer labs, science labs and play ground.

Location of Bishop Pereira Memorial School (Satellite view) 
 


Palkulangara

Palkulangara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated midway between Pettah-West Fort Road. This place is around 1 km from  Pettah Junction, 700 m from West Fort Junction and 1.5 km from Chakka bypass Junction. Main landmarks are Palkulangara Devi Temple, Punjab National Bank etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.

Iranimuttom

Iranimuttom is located  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is situated between Attukal and Kalady. Main landmark is Thiruvananthapuram Govt. Homoeopathic Medical  College. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Iranimuttom (Satellite view) 
 

Govt. Homoeopathic Medical College, Iranimuttom
The Govt. Homoeopathic Medical College is located in a land area of 11 acres at Iranimuttom Thiruvananthapuram city with building space of over 80000 sq.feet. . The college is under the administrative control of the Department of Health & Family Welfare, Govt. of Kerala. The college that started functioning in 1983 is affiliated to the University of Kerala. There are 12 teaching departments in this college, Six of them, Anatomy, Physiology & Biochemistry, Pharmacy & Microbiology, Forensic Medicine & Toxicology and Community Medicine. The clinical departments are Practice Medicine, Surgery, Obstetrics & Gynaecology, Organon of Medicine, Materia Medica and Case taking & Repertorisation. The Central Library has important newspapers and periodicals and there are 14 scientific and medical journals, particularly in Homeopathy. The college has a separate book bank for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. A 50-bedded inpatient block was started along with the D.P.D which had started functioning earlier.
The Govt.Homoeopathic Medical College, Thiruvananthapuram started functioning during 1983 as Dr. K. J. Issac, as the Principal. The college is affiliated to the University of Kerala and approved by the Central Council of Homoeopathy under the Department of AYUSH of Government of India. The College is owned by the Government of Kerala. The Five and a half years BHMS (Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery) degree course was started on the same year. Fifty students are admitted every year for the course. The selection of students for admission is from the common medical entrance test conducted by the Government of Kerala. The BHMS graded degree course was started on 1991 for a period of three years. The three year Post Graduate course (MD (Hom)) in two subjects (Homoeopathic Philosophy and Materia Medica) were started in 1995. In 1996 another PG course in Repertory was added. In the year 2004, Post Graduate courses were started in the subject of Practice of Medicine and Homoeopathic Pharmacy. Six students are admitted to each speciality through the Homoeopathy post graduate entrance test conducted by the Government of Kerala. The one year Nurse cum Pharmacist course is also conducted in the college. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Govt. Homoeopathic Medical College, Thiruvananthapuram (Satellite View)   

Chempazhanthy

Chempazhanthy is a village located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Chekkalamukku and Aniyoor on Sreekariyam - Chenkottukonam - Pothencode road. Main landmarks are Sree Narayana Gurukulam (Official website of Sree Narayana Gurukulam), Sree Narayana College, Vilayil Devi Temple, Elagekal Devi Temple, Sree Narayana Gurukulam Higher Secondary School, Juma Masjid, Post Office, Service Co-operative Bank etc. Chempazhanthy is around 2.3 km from Sreekariyam, 2 km from Chenkottukonam and 6 km from Pothencode. Chempazhanthy became notable after the birth of Sree Narayana Guru. There was a small hut called ‘Vayalvaaram” where Sree Narayana Guru was born in this house in the year 1032 ( August 1856) in the month of Chinjam (Malayalam Month) under the star “Chathayam”. {The thatched hut, which has three small dark rooms, in which the middle has a entrance to the front.} His father was Maadan (Maadan Aasan). His mother was Kuttiamma. They had four children, one boy (Guru) and three girls.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station

Location of Chempazhanthy (Satellite view)

Sree Narayana College, Chempazhanthy


Sree Narayana College at Chempazhanthy was established by Sree Narayana Trusts, Kollam, in the name of the great social reformer Shri Narayana Guru in 1964. The college has a highly qualified faculty of eighty nine teachers and forty non-teaching staff. It has over 2,300 students. The college offers degree courses in English Politics, Sociology, History, Psychology, Economics, Mathematics, Chemistry, Botany and post graduate courses in Chemistry and History. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Akkulam / ആക്കുളം

Akkulam is a Tourist Village located near Ulloor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This spot was developed on the banks of Akkulam Lake, as an extension of the Veli Lake. Apart from the boating facility, the tourist village also boasts a swimming pool, a paddle pool and a well equipped children’s park. Boat rental facility is open from 10:00 to 17:00 hrs and children’s park is open from 09:30 to 19:30 hrs. Akkulam Tourist village is close to the southern air command of the Indian Air Force. The nearest airport is Trivandrum International Airport (7km) and the nearest railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station(10 km). Nearby attractions include Veli Tourist Village and Shanghumughom Beach. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam (Satellite view)

Akkulam Lake
Akkulam Lake, the paradise of peace loving travelers, is situated 3 km away from Ulloor junction, in Thiruvananthapuram of Kerala. A beautiful picnic spot developed on the banks of this lake has boating facilities, a well equipped children's park and a paddle pool. The children's park here is one of the largest parks in Kerala. There is a swimming pool for adults also. The lake is an extension of the Veli Lake. The clear and calm atmosphere at Akkulam and its unique beauty attract many tourists.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam Lake (Satellite view)


Akkulam Boat Club


Situated at a distance of about 10 km from Thiruvananthapuram, Akkulam Boat Club is a popular retreat on the banks of the Akkulam Lake. It provides motor-driven safari launches, power boats, pedal boats or row boats. Kayaks and hovercraft are the added attraction. There is a children's park, snack bar and a swimming pool. Visiting hours: 10:00 to 17:00 hrs. Regular buses are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam Boat Club (Satellite view)

AruvippuramAruvippuram is a beautiful city in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is an important pilgrimage centre. The place has a beautiful waterfall. The temple of Lord Shiva is the main attraction. This temple has great historical and social significance. At a time when tradition strictly allowed only Brahamins to install deities, a non- Brahmin, the great social reformer Sree Narayana Guru ventured to do it breaking the centuries old Brahmin monopoly. Shivratri is the main festival celebrated in the temple. Thousands of devotees gather here to take part in the celebration. . The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvippuram (Satellite view)

Aruvippuram Shiva Temple
Aruvippuram Shiva Temple is located at Aruvippuram in Thiruvananthapuram District of Kerala. The temple is dedicated to Lord Shiva.
The temple is of great historical and social importance as the shivling was installed by the great social reformer Shri Narayana Guru in AD 1888, on the Shivratri day. This was done against the rule when tradition strictly allowed only Brahmins to install deities. Legend has it that Shri Narayana Guru got the idol from a nearby waterfall.
The main festival of the temple is Shivratri. Various cultural programs are conducted during this time. A caparisoned elephant carries the image of the deity in a grand procession in the evening and the festival concludes with the Aarattu. Shri Narayana Guru Jayanthi is also celebrated in a grand manner. There is a cave on top of a nearby hill and it is believed that Guru meditated here. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Anappara

Anappara is situated near Vellarada, in Thiruvananthapuram District of Kerala. This small village located around 40 km south-east of the state capital, Thiruvananthapuram.
Neyyar Wildlife Sanctuary and Aruvikkara constitute short excursions from Anappara. Kanayakumari and Nagercoil are easy access from Anappara.
Trivandrum International Airport serves Anappara. Nearest railway station is at Neyyattinkara.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station

Ayirooppara

Ayirooppara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala Ayirooppara Junction is the meeting points of Sreekariyam-Powdikonam road and Ayirooppara-Vattappara Road. Ayiroorppara Village spreds around Pothencode and Kazhakuttom Panchayaths. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kazhakuttom Railway Station is the nearest Railway Station.


Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Ayirooppara (Satellite view)

Ancode

Ancode is a small settlement in Thiruvananthapuram District. It lies near Keezharoor and is around 25 km north-east of Thiruvananthapuram.
The village is famous for the Ancode Pandavanpara. Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple, famous temple dedicated to Goddess Durga, is situated nearby.
The nearest railway station is at Neyyattinkara. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Ancode (Satellite view)

Ancode Pandavanpara

Ancode Pandavanpara is an important site noted for cave paintings and carvings. It is situated at Ancode near Neyyattinkara.
There about 37 carved motifs on both the internal and external walls, including the carvings of human and animal figures as well as some abstract shapes. It is assumed to be of the late Neolithic period.

Chackai / Chakkai / Chakka

Chackai is a bustling residential area situated between Pettah and Shanghumughom, in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is around a kilometer south-west of Pettah and 8 km from East Fort. Sri Chamundi Temple, a 500-year-old shrine, at Karikkakam is a nearby attraction.
The place is along the road from the city center to Trivandrum International Airport. Pettah Railway Station is the closest railhead.

Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Chackai (Satellite view) 
 

Aniyoor

Aniyoor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is near Chempazhanthy and is around 10 km from Sreekaryam.
Aniyoor Durga Devi Temple, dedicated to Goddess Durga, is located here. Shri Narayana Guru is said to have met Brahmasree Chattambi Swamikal here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor (Satellite view)

Aniyoor Durga Devi Temple

Durga Devi Temple is a fascinating spot situated at Aniyoor in Chempazhanthy, the birth place of Shri Narayana Guru, at Thiruvananthapuram. The temple is dedicated to goddess Durga, an incarnation of goddess Shakti. This holy spot is where Shri Narayana Guru, the saint and social reformer of Kerala and Brahmasree Chattambi Swamikal met each other.
This temple complex has sub shrines of Lord Ganesh, Nagaraj and Mantramurti. The rajagopuram and figures built in rainbow colors are fascinating. An annual festival is celebrated at the temple.
Sree Narayana College in Chempazhanthy is situated nearby.
Chempazhanthy is about 10 km from Sreekaryam junction on NH 47 Kollam-Thiruvananthapuram route. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor Durga Devi Temple (Satellite view)

Anchuthengu / Anjuthengu / Anjengo / അഞ്ചുതെങ്ങ്Anchuthengu, formerly known as Anjengo, is a coastal town near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This old Portuguese settlement lies between Kollam and Thiruvananthapuram. Literally the word ‘Anjuthengu’ means 'five coconut palms.’ The whole land is cultivated with coconut trees. The place possesses great archeological and historical importance. In 17th century, the English East India Company selected Anjengo to set up their first trade settlement in Kerala. Queen of Attingal granted the place to the British for trading. They established a factory and a fort here with the permission of the queen. Many ancient churches, an old lighthouse, a 100 year old convent and school, tombs of Dutch and British and the Anjengo Fort are major points of interest here. The churches are built in accordance with the principles of the Portuguese architectural style. The fort played an important role in the war of Mysore in 18th century. Anjuthengu has a beautiful and clean beach. Fishing boats lazily parked on the hot sand and nets drying in the sun are worth seeing. Kaikara village, the birth place of the famous Malayalam poet Kumaran Asan, is located nearby. Kadakkavoor Railway Station, Kadakkavur Sub Treasury, Syndicate Bank-Kadakkavoor branch, State Bank of Travencore-Kadakkavur Branch, The South Indian Bank Ltd.-Kadakkavoor Branch, Kadakkavur Telephone Exchange, Kadakkavur Sub Registrar Office, Kadakavoor K.S.E.B Office, Kadakkavur Margin Free Market are within 1.5 km radius of Anchuthengu. Regular Buses are available for Kadakkavoor, Attingal, Varkala, Chirayinkeezhu and Venjaramoodu. Anchuthengu is about 36 km north of Thiruvananthapuram and 10 km north-west of Attingal. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today
Location of Anchuthengu / Anjengo Junction (Satellite view)

Anchuthengu Fort
Anchuthengu Fort is a 16th century building located at Anchuthengu near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 10 km from Varkala.
Built by the English East India Company, the fort is preserved as a historical monument. The historic significance tagged to Anjengo comes through foreign powers like the Portuguese, the Dutch and finally the English East India Company. In the year 1684, the English East India Company chose Anjengo to establish their first trade settlement in Kerala. Following the English East India Company's presence, the place came to be known as Anjengo, meaning five coconut trees. According to local folk, the name Anjengo owes its genesis to a small area of land with five coconut trees, which was given on lease to the English East India Company by the then Queen of Attingal for trade purposes.
At Anjengo, one can find the remnants of the old English Fort, which was targeted several times by other foreign powers, who were at that time fighting each other to get a firm footing in Kerala. The Fort is now under the protection of National Heritage Monuments. There is also a cemetery inside the fort, which most probably would be having the remains of the occupants of the fort, and the oldest among the burial sites dates to 1704.
Anjuthengu is about 40 km north of Thiruvananthapuram. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.


Kadakkavur Railway Station - Train time today

Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada), Anchuthengu
Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada) is situated in Anchuthengu / Anjengo near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. Another specialty of this temple that it is situated in between sea and lake. Gurudhevan consecrated Njaneswara here in 1915 march. The idle was so heavier that ten persons needed to lift. In earlier times the temple was controlled by Puthanveedu family. Now it is controlled by a committee elected from that region.The The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today
Location of Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada) - Satellite viewAnchuthengu Parish St.Peter's Forane Church


Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church is situated in Anjuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala.
The St. Peter’s Church stands as the most colourful feather on the beautiful strip of land of Anchuthengu village. It was the 15th century Portuguese Missionaries who landed at the sea shore who began the active building of this lively Christian Community here. By the beginning of the 16th century, the first church was built.
The Portuguese and the Dutch established Anchuthengu as their business capital for Pepper exports to Europe. In 1684, with the permission of the Queen of Attingal, East India Company began to build their business establishments in Anchuthengu. The Anchuthengu Fort was completed in 1695. Poothura and Kayikara form its boundaries at the south and the west respectively. The Anchuthengu Lake and the Arabian Sea form the boundaries at the east and the west respectively. It covers a geographical area of 311.22 acres.
Anchuthengu was known as Anchingal but the pronounciation of the British changed it as Anjengo which the locals now call as Anchuthengu! There is also a history that says that there were five support stones for head-loads (Anchu thangu) for head-load workers as it was a commercial hub in the past.
The St. Joseph’s School run by the parish was built in 1893 by the Portuguese Missionaries. There are two substations in the parish such as Carmala Matha Church, Chembavu and St. Mary’s Church, Puthennada. There are many institutes in the parish territory such as Sacred Heart convent, St. Mary’s Convent, Sacred Heart Malayalam and English medium schools, Anchuthengu Panchayath Office, Post Office, many Fisheries Offices, and many other NGOs. There are more than 2500 families divided into 11 wards and subdivided into 68 BCC units to facilitate effective and active participation of everyone in the acitivities of the parish as one united family! St. Peter the Patron of Anchuthengu parish is an inspiration and blessing to everyone.
The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today

Holy Sprit Church (Mampally), Anchuthengu

Holy Sprit Church (Mampally) is situated in Anchuthengu near Kadakkavur of
Thiruvananthapuram District in Kerala. It is one of the ancient Churches in India. This famous historian ‘sho hammer’ pointed out that in AD 1568 St. Francis Xavier Constructed Church in Mampally which was dedicated to the Holy Spirit. The Parish priest Rev. Fr. E Wilfred put forward the idea of constructing a new church which was completed and inaugugurated on 13th August 1995. The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.


Anchuthengu Juma Masjid

Anchuthengu Juma Masjid is situated in Anchuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.