നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kowdiar
Kowdiar is a picturesque place situated between Vellayambalam- Peroorkada Road in Thiruvananthapuram. It is one of the quite residential areas in the city. The place, famous for the Kowdiar Palace, was the home of the late Maharaja Sree Chithra Thirunal Bala Rama Varma and his family. Raj Bhavan, Trivandrum Tennis Club, Golf Club, Narmada Shopping Complex, Salvation Army Complex and School, Nirmala Bhavan School and Christ Nagar School are the major landmarks of this area. Mahadevar Temple, a famous temple dedicated to Lord Shiva, is opposite to the Nirmala Bhavan School. Peroor Sree Krishna Swamy Temple, dedicated to Lord Krishna, is around one km away. Thiruvananthapuram Central Railway Station (6 km) and Trivandrum International Airport (13) are the nearest railhead and airport respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kowdiar Junction (Satellite view)

Kowdiar Palace
Kowdiar Palace was the home of late Maharaja Sree Chitra Thirunal Balarama Varma and his family. Now, the descendants of the royal king reside here.
Public are not permitted to enter the palace, but can view this grand old building from the gate.
Raj Bhavan, Trivandrum Golf Club, Kanakakunnu Palace and Napier Museum are the nearby attractions.
Kowdiar Palace is located at Kowdiar in Thiruvananthapuram District. Trivandrum International Airport is about 14 km and Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 6 km from the palace.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kowdiar Palace (Satellite view)

Kowdiar Mahadevar Temple

Kowdiar Mahadevar Temple, a famous shrine dedicated to Lord Shiva, is situated close to the Nirmala Bhavan School at Kowdiar in Thiruvananthapuram. Lord Ganesh, Lord Ayyappa and snake gods are also worshiped here.
The temple witnesses a heavy influx of devotees during its annual festival held in the month of December or January. Ganapathy Homa, Mrityunjaya Homa and Archana are the main offerings.
Kowdiar Palace and Peroor Sree Krishna Swamy Temple (1 km) are situated nearby. Kowdiar Mahadevar Temple is around 6 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station