നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Nedumangad / നെടുമങ്ങാട്


Nedumangad, the headquarters of Nedumangad taluk, is a small town situated 20 km north-east of Thiruvananthapuram, on the Thiruvananthapuram - Thenmala State Highway, in Kerala. It is an important trade center for hill and forest products like pepper and rubber.
Places of tourist interest in the vicinity include the Koyikkal Palace, Aruvikkara (6 km) and Neyyar Dam (16 km). Ponmudi (45 km), Thenmala (54 km), Peppara (32 km), Agasthyarkoodam (52 km) and Palaruvi (68 km) constitute enchanting excursions.
Closest airstrip is the Trivandrum International Airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railhead. Nedumangad has regular buses plying to Attingal, Thiruvananthapuram and Ponmudi

Online Train time of  Trivandrum Central Railway Station  Click here
Satellite view of Nedumangad Click here

Koyikkal Palace

An architectural gem, depicting the mastery of craftsmanship of yesteryears, Koyikkal Palace is located at Nedumangad, 20 km east of Thiruvananthapuram.
Built in 15th century on the traditional nalukettu style, it was the official residence of the ruler of ‘Perakatharvazhi’, a branch of the royal family of the erstwhile State of Travancore.
Presently it houses the Folklore Museum and Numismatics Museum.

Government College, Nedumangad

Government College, Nedumangad, was established in 1981. The college became a first grade college in 1991 when degree course in Commerce was started with fifty students. The college secured U.G.C. approval in 1997. Degree courses in Economics, History and post-graduate course in History are also offered. A vocational degree course in Commerce with Tax Procedure and Practice as optional subject is also available. Majority of the students belong to the socially and educationally backward classes.

Nedumangad Bus Station
Operated by Kerala State Road Transport Corporation, Nedumangad Bus Station provides regular buses from Nedumangad to Attingal, Thiruvananthapuram, Ponmudi, Kattakada, Vithura and Palode.
Koyikkal Palace is the prime attraction in Nedumangad. Aruvikkara and Neyyar Dam are the nearby tourist interest.
Nearest railhead: Thiruvananthapuram Central Railway Station
Nearest airport: Trivandrum International Airport


Online Train time of  Trivandrum Central Railway Station  Click here