ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Thaliyal

Thaliyal is a residential area in Thiruvananthapuram and is near Karamana. It is about 2 km from East Fort.
A temple dedicated to Lord Shiva is the main attraction here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 2 km from here.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Thaliyal (Satellite view)