ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Pallimukku

Pallimukku is a residential locale situated between Pattoor and Pettah in Thiruvananthapuram. It lies around 1 km from Pettah and 5 km from East Fort.
Government Medical College is easily accessible from here. Nearest railway station is Pettah Railway Station. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Pettah Railway Station
Satellite view / Location of Pallimukku