നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kamaleswaram

Strategically located on the East Fort - Kovalam road, kamaleswaram is about three kilometers from East Fort, in Thiruvananthapuram of Kerala.
Kamaleshwaram is a place of religious significance, with a couple of temples and mosques, prominent being Ariyankuzhi Devi Temple and Marqas Masjid. Attukal Bhagavathy Temple and Thykkapalli Juma Masjid are just a few blocks from here. Other significant shrines nearby are Sree Padmanabhaswamy Temple and Pazhavangadi Ganapathy Temple.
Kamaleshwaram is a center of educational and social activities. An array of shops and restaurants can be seen in the vicinity.
Among the prominent surrounding places are Attukal, Manacaud, Kallattumukku and Ambalathara. Thiruvallam, famed for Sree Parashuram Temple, is just four kilometers from Kamaleshwaram. Other tourist attractions such as Kovalam and Vizhinjam are easily accessible from Kamaleshwaram.
Kamaleshwaram’s close proximity to Trivandrum International Airport (5 km), Thiruvananthapuram Central Railway Station (3 km) and Thiruvananthapuram City Bus Station (3 km) make it one of the sought after residential and commercial areas in the city.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Kamaleswaram

Majestic Hall

Majestic Hall is situated at Kamaleswaram in Thiruvananthapuram. It is a venue for marriages, seminars and meetings. The hall has the capacity to seat as many as 1000 guests, quite comfortably. Facilities include dining hall, kitchen, water, electricity and generator.
Kamaleswaram is around 3 km from East Fort