നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kuravankonam

Kuravankonam is a posh residential locale situated midway between Kowdiar and Pattom, in Thiruvananthapuram. The serene atmosphere and green surroundings, and the close proximity with major junctions, roads and shopping arcades made it a favored residential area in the city. Ambalamukku is 2 km north-east while Nanthancode is just a km south.
Government Medical College, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Regional Cancer Center (RCC), G G Hospital, Cosmopolitian Hospital and Chaithanya Eye Hospital and Research Institute (CEHRI) are some super specialty health centers lying within a 3 km radius.
Kuravankonam is just 5 km from both Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station. Trivandrum International Airport is 7 km to the south-west.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Kuravankonam Junction