ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Poojappura

Poojapura is a thickly populated residential locale situated on the Kattakkada –Neyyar Dam Road, in Thiruvananthapuram, Kerala. It is located 4 km east of Thiruvananthapuram Central Bus Station and is just a km away from Vazhuthacaud.
Bhagat Singh Memorial Park, Academy of Magical Sciences and Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music are located at Poojapura.
Major Chengallur Mahadev Temple is a famous shrine situated at this part of the city.
Trivandrum International Airport is about 8 km to the west.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station Click here
Location of Poojappura (Satellite View) Click here

Bhagat Singh Memorial Park

Bhagat Singh Memorial Park is a public park at Poojappura near the Academy of Magical Sciences and Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music in Thiruvananthapuram.
A large play ground and a historical mandapam called Poojappura Mandapam are situated nearby.
Major Chengallur Mahadeva Temple is in close vicinity.
This place is around 5 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station on Thiruvananthapuram-Kattakkada-Neyyar Dam Road. Trivandrum International Airport is the nearby airport

Academy of Magical Sciences

Academy of Magical Sciences, under the directorship of Gopinath Muthukad, is situated at Poojapura, Thiruvananthapuram. The Academy presents magic as a pure art, which flourishes with the help of science and technology. The academy houses a comfortable minitheater for magic where the trainees learn, practice and perform magic under the guidance of their masters.
Academy of Magical Sciences also carry out researches and coordinates international confluences of magicians. It also organizes magic shows on regular basis for the public.
Poojappura is around 5 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music

Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music is located at Poojappura in Thiruvananthapuram. It offers courses in traditional dance forms such as Mohiniyattam, Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissy and Kathakali. Classes are also offered in instrumental music such as veena, violin, guitar, keyboard, piano, and mridangam. Successful completion of courses is followed by placement services in India and abroad. Noopura has branches in northern India and also in USA.
Poojappura is about 4 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station on Thiruvananthapuram-Kattakkada- Neyyar Dam Road.

Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology


Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB) is an autonomous research institute situated at Poojapura in Thiruavananthapuram District. It functions under the umbrella of Science, Technology and Environment Department of the Government of Kerala. The overall aim of the center is to facilitate in the development of the State and the Nation through the cutting-edge of science by promoting research and manpower development in biotechnology, health care, animal Science, agriculture, environment and basic sciences. They also organize workshops, seminars, symposia and training programs of a specialized nature in selected areas of health care biotechnology, life sciences, agriculture and environmental protection. The main building complex houses research laboratories of molecular endocrinology, neurobiology, molecular ethno pharmacology, protein and peptide chemistry, cancer biology and biophysical sciences. The laboratory building has research facilities for infectious diseases, animal biotechnology, plant molecular biology, genome research and environmental biotechnology. RGCB has a wide range of sophisticated molecular biology and biotechnological research equipments that includes DNA sequencer and amino acid sequencer. In addition, the center offers referral diagnostic services for important human, animal and plant diseases. The library and information services division houses a comprehensive collection of books and journals pertaining to life sciences with emphasis on the field of biotechnology. Facility for DNA fingerprinting - a very powerful technique for the determination of disputed parentage, proving rape cases, crime detection and detecting adulteration of meat - is also available. PCR/ELISA diagnostic tests for Hepatitis-B and C infections, and PCR diagnostic test for tuberculosis, meningitis, herpes and encephalitis are also conducted.

Major Chengallur Mahadeva Temple

Major Chengallur Mahadeva Temple is a divine spot located at Poojapura near Academy of Magical Sciences and Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music in Thiruvananthapuram District. The temple is dedicated to Lord Shiva, also known as Mahadeva. Lord Shiva is worshipped here in the form of a shivling. The temple also houses sub shrines of Lord Subramania, Lord Ganesh and Nagaraja. Peacocks are kept separately in a cage near the temple. A holy water tank is situated nearby. Shivratri, celebrated here amidst much pomp and splendor, attracts a large number of people from far and near.
This holy shrine is situated around 5 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station on Thiruvananthapuram-Kattakkada-Neyyar Dam Road. Trivandrum International Airport is the nearby access
Poojappura is around 5 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.