നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Mannanthala

Mannanthala is a calm residential area in Thiruvananthapuram. It is around 10 km from the city center and is 4 km from Kesavadasapuram.
The Government Press is the major landmark of Mannanthala. Other attractions include Vayambachira Pond, a stadium, Juhanon Mar Thoma Study Centre, Anandavalleswaram Devi Temple and Ranigiri Church. Major educational institutions such as Mar Ivanios College, Mar Baselios College of Engineering, St Thomas Residential School and Sarvodaya Vidyalaya are within a short distance from here. Bhavani Arogyaniketanam and Samuels Holiday Homes are other points of interest.
Mukkola is just 2 km away in the east, which leads to Peroorkada via Kudappanakunnu. To the north is Vattappara (5 km) and to the south is Nalanchira (2 km) on the MC Road connecting Thiruvananthapuram and Kottarakara. Powdikonam is about 3 km west of Mannanthala via Keraladithyapuram, which connects National Highway 47 at Sreekariyam.
Buses ply frequently towards Mannanthala from Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram City Bus Station. The nearest railhead is Thiruvananthapuram Central Railway Station and the airport is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Mannanthala Junction

Anandavalleswaram Devi Temple

Anandavalleswaram Devi Temple, also known as Mannanthala Devi Temple, is located about 9 km from Thiruvananthapuram at Mannanthala in Thiruvananthapuram District. The presiding deity of the temple is Ardhanariswara (a combination of Lord Shiva and Goddess Parvati).
The significance of this temple is that it is the second temple in Kerala where Shri Narayana Guru made the pradishta (installation of the deity), in the year 1888. Legend says that the local populace used to worship a deity here under a Pipal tree. The place now holds the flag staff, which is in front of the temple. Earlier it was a small temple but was reconstructed in 1974. The temple with its white gopuram resembles typical north Indian style of architecture. This east facing temple has a mukha mandapam and also a ‘Sadyalayam’. The temple spans over an area of about 0.7 acre.
The specialty of the deity is that there is a carving of an elephant on one ear of the deity and the other ear holds that of a lion. The sub deities enshrined here are Lord Ganesh, Lord Muruga and Nagaraja.
Anandavalleswaram temple celebrates its seven-day festival during February or March. It starts on the Revathi asterism and concludes with an Arattu on the Thiruvathira asterism in the Malayalam month of Kumbham. There is an open-air theater by the side of the temple where cultural programs are held during the festive occasion. On the concluding day there is a procession from the temple that covers the places in the vicinity and come back to the temple after the deity is bathed in the pond. Caparisoned elephants and Chendamelam adds the beauty of the procession.
By road, the temple can be easily approached from Thiruvananthapuram by traveling on the MC Road towards Kottarakara.