നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Konchiravila

Konchiravila is a small settlement that lies near Manacaud in Thiruvananthapuram. It is around 3 km from East Fort and can be easily accessed by local buses.
The place is famous for the Konchiravila Devi Temple, a highly revered shrine dedicated to Goddess Durga. The annual pongal festival celebrated here attracts thousands of devotees from far and near.
Attukal Bhagavathy Temple is situated nearby. Government Homeo Medical College, on the banks of the Killiyar, is a major landmark.
Thiruvananthapuram Central Railway Station (4 km) and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Konchiravila (Satellite view)

Konchiravila Devi Temple  

Konchiravila Devi Temple is situated at Konchiravila near Manacaud in Thiruvananthapuram. The main deity is Goddess Durga, the mother Goddess. Sub-deities are Lord Shiva, Lord Ganesh and snake gods.
Archana, Nivedyam, Ganapathy Homa and Mrityunjaya Homa are the main offerings. The temple witnesses a heavy influx of devotees during its annual festival held in the month of January. Devotees offer pongala during the festival.
The famous Attukal Bhagavathy Temple is situated nearby. Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 3 km away.