നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Anayara / ആനയറ

Anayara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is situated between Pettah and Venpalavattom. Pettah, Venpalavattom and Karikkakom are within a short distance from Anayara. It is about 500 m off the Kazhakkottam - Chakkai - Kovalam NH bypass. Main landmarks are Valiya Udeswaram Sree Mahadeva Temple, Panchami Sree Devi Temple, Andhra bank-Anayara Branch, Institute of Martial Arts, St.Jude Church, Lords hospital (Official Website of Lords Hospital), Isalayam, Valiya Udeswaram Upper Primary School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Pettah Railway Station is the nearest Railway Station.


Sri Buddha Institute of Martial Arts

Sri Buddha Institute of Martial Arts, an institute of Kalaripayattu, is situated on the Mulloor Temple Road at Anayara in Thiruvananthapuram. The center conducts classes and stage demonstrations in both southern and northern styles of Kalaripayattu. It also offers traditional ayurvedic and Kalari treatments for chronic ailments. Kizhi, dhara, pizhichil, moordhania dhara, sarvanga dhara and ekanga dhara are the main treatments. Kalaripayattu classes, scientific and Kalaripayattu demonstrations, stage demonstrations and television programs are also conducted. Trivandrum International Airport is the nearest airport, which is 7.5 km away. Pettah Railway Station is the nearest railhead.

Isalayam

Isalayam is a highly revered ashram situated at Anayara, about 5 km from Thiruvananthapuram. This place is the spiritual center of His Holiness Jagad Guru Swami Isa, a perfect embodiment of dedication and supreme wisdom.
Thousands of spiritual seekers and ardent devotees visit the ashram every year. Through spiritual wisdom and loving care, Swami Isa leads the devotees to follow the path of self realization. In order to encourage yoga and meditation, Isalayam aims to set up a universal center. The main object of this spiritual shrine is to develop the inner potential of a person by spiritual means. Both organization and individuals can become a member of the ashram.
Trivandrum International Airport is at 7 km from here. Regular buses are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and the nearest railway station is Pettah Railway Station.