ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Ulloor

Ulloor Junction
Ulloor is a major busy area situated in the Thiruvananthapuram District. This place is in the northern suburb of Thiruvananthapuram and is near the Government Medical College.
This urban area is the ancestral home of the noted poet, Mahakavi Ulloor S Parmeswara Iyer, one of the famous triumvirate poets of Kerala. Ulloor Sree Subramanya Swamy Temple, Bhagavathy Temple and Malankara Orthodox Syrian Church Center are among the places of worship. Doctors Diagnostics and Research Centre, Centre for Development Studies, Ahalya Eye Hospital, Canara Bank Ulloor Branch, Catholic Cyrian Bank Ulloor Branch are the major landmarks. The tranquil Akkulam Lake is situated 3 km away from Ulloor. National Highway 47 passes through this place. The nearest airport is Trivandrum International Airport (12 km). The nearest railway stations are Pettah Railway Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station

Major Ulloor Sree Bala Subramanya Swamy Temple

                                                                                   
Major Sree Bala Subramanya Swamy Temple is situated at Ulloor, 7 km from Thiruvananthapuram. This is one of the most popular Bala Subramanya Swamy Temples in Kerala. This temple enshrines Lord Subramanya (Lord Muruga) as the main deity  Lord Shiva, Lord Ganapathy, Annadu Shastha, Goddess Yakshi amma, Naga Raja, Sreekrishnan Althara and Brahma Rakshas are the other deities worshipped in the temple complex. The temple holds two annual festivals namely the Thypooya Kavadi Mahotsavam and Meena Mahotsavam. The temple is currently administered by the Travancore Devaswom Board. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station and Pettah Railway Station are nearest Railway Stations.

Address:
Secretary / President,
Major Ulloor Sree Balasubramanya Swami Temple Upadesaka Samithi,
Ulloor, Thiruvananthapuram - 695011Phone: 9895207863, 9645022771.

Location of Major Ulloor Sree Bala Subramanya Swamy Temple


Ulloor S Parameswara Iyer

Maha Kavi Shri Ulloor S Parameswara Iyer (known by the penname Ulloor) is one of the celebrated exponents of Malayalam literature. Born at Changanacherry in 1877, he was a master in all the techniques of classical poetry. Even though his mother tongue was Tamil, he composed numerous literary works in Malayalam. His famous work Kerala Sahitya Charitram is a monumental history of the literature of Kerala. His other noted works are Uma Keralam, Pingala, Mangala Manjari and Karnabhushanam. Ulloor died in 1949.