നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Sasthamangalam / Shasthamangalam

Sasthamangalam is among the prime locations on the outskirts of Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. This quite residential area is about 1 km from Vellayambalam, on Vellayambalam–Vattiyoorkavu route.
Balasubramania Swamy Temple and Mahadeva Temple are two major seats of worship here. Other landmarks include Sree Ramakrishna Hospital, Tandem Group of Institutions, Raja Kesavadas High School and Alakapuri Auditorium.
Thiruvananthapuram Central Railway Station (6 km) and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport respectively.

Sasthamangalam Mahadeva Temple, a highly respected shrine of Lord Shiva, is located at Pippinmoodu near Sasthamangalam in Thiruvananthapuram. It has sub-shrines of Lord Ayyappa, Lord Ganesh, Goddess Kali and Veerabhadra.

An annual 10-day long festival is celebrated during December-January. This festival is held with varieties of cultural programs.
The temple is around 7 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Sasthamangalam Balasubramania Swamy Temple

Balasubramania Swamy Temple, an oasis of peace and tranquility, is located near Alakapuri Auditorium at Sasthamangalam in Thiruvananthapuram. The main deity of the temple is Lord Muruga known by the name Balasubramania Swamy.
Cradled in enchanting majestic ambience, the temple complex houses sub shrines of Lord Shiva, goddess Durga and Lord Ganesh. It is believed that one can accomplish all his desires by worshipping Balasubramania Swamy.
Skanda Shashti in October-November is celebrated with pomp and splendor by the devotees.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearby railway access.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station