ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Keezharoor

Keezharoor is a small sleepy village in Thiruvananthapuram District of Kerala. This small settlement lies near Neyyattinkara.
The village is famous for Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple, dedicated to Goddess Durga. The annual pongal festival celebrated in this temple attracts thousands of devotees.
Local buses are available from Neyyattinkara

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Satellite view of Keezharoor area

Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple

Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple is located at Keezharoor near Neyyattinkara in Thiruvananthapuram District. The presiding deity here is Sree Rajarajeswari (Goddess Durga). Lord Ganesh and Navagrahas are also worshipped. Homam, archana and abhishekam are main offerings.
An annual 10-days festival, Aswathi Pongala Mahothsavam, is held in the Malayalam month of Kumbham (February/March). Women, who from different part of the district, offer pongala to the goddess.
Neyyattinkara Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Satellite view of Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple