നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kazhakuttom (Kazhakuttam)
Kazhakuttam, also spelt Kazhakkoottam, is a tranquil residential locale situated 15 km north of Thiruvananthapuram, in Kerala. This coastal area is easily accessible as the National Highway 47 cuts through the place.
Legend says that the place got its name from Kalakkodu Maharishi. It is also said that the place has many ‘kazhakams’ and hence the name. This serene village with its breathtaking view of the plains and greenery is a feast for the eyes. 
Kazhakkoottam is famous for many illustrious exponents of Kalaripayattu, the ancient martial art of Kerala.
Places of tourist interest are Sree Mahadeva Temple, Kazhakuttam Palace and a cave temple. Pallipuram, Madavoorpara and Kaniyapuram are some of the major tourist centers near Kazhakuttam.
Kazhakuttom Railway Station lies on the Ernakulam-Thiruvananthapuram line of the Southern Railways. Trivandrum International Airport is about 15 km to the south.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Satellite view / Location details of Kazhakuttom

Sree Mahadeva Temple

Sree Mahadeva Temple is an ancient shrine located at Kazhakuttam, 15 km north of Thiruvananthapuram. It is one of the most ancient Shiva temples of Kerala. The temple enshrines a beautiful image of Lord Shiva. The temple is believed to have been built in the 14th century.
Kazhakuttam Railway Station, the nearest railhead.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station

Technopark

Technopark is situated at Kazhakuttom / Kazhakootam in Thiruvananthapuram District of Kerala. In July 1990, the Government of Kerala conceptualized Technopark as a facility to foster the development of high-technology industries in the state. Technopark was set up under the auspices of Electronics Technology Park, Kerala—an autonomous body under the Department of Information Technology of the government of Kerala.
Technopark's aim was to create infrastructure and provide support required for the development of high-technology companies. Its stated mission is to "Provide, Viably, Superior Environment and Services with Assured Quality of Service to Make Technology Businesses Intrinsically Competitive And Successful, and Promote Regional Development through Synergistic Linkages Between Industry, Government and Academia, based on Continuous Improvement and Innovation".
The foundation stone for the first building in Technopark was laid on March 31, 1991 by the then Kerala Chief Minister, E.K. Nayanar. Noted industrialist K.P.P. Nambiar was Technopark's first Chairman. Technopark was formally dedicated to the nation by the then Prime Minister, P.V. Narasimha Rao in November 1995.
Since then, Technopark has been growing steadily both in size and employee strength. Park Centre, Pamba and Periyar were the only buildings in the beginning. Since then, Technopark has periodically added new buildings such as Nila, Gayathri and Bhavani. With the inauguration of the 850,000 sq ft (79,000 m2). (85,000 sq m.) Thejaswini on February 22, 2007, Technopark became the largest IT Park in India. The nearest airport is Trivandrum International Airport and the nearest railway station is Kazhakuttam Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Satellite view / Location details of Technopark

Kazhakuttam Railway Station

Kazhakootam Railway Station (also spelt  Kazhakuttom Railway Station) falls on the Thiruvananthapuram-Ernakulam railway line. The station is served by the Southern Railways. Train connections include Malabar Express, Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger, Thiruvananthapuram-Kollam Passenger and Madurai-Kollam Passenger.
Going south, Thiruvananthapuram Central Railway Station is the major railhead next to Kazhakuttom.
Sree Mahadeva Temple and Kazhakuttam Palace are the nearby attractions.
Trivandrum International Airport is 15 km away.
Station Code: KZK

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station