ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Sreekariyam
Sreekariyam is a fast growing settlement in the northern city limits of Thiruvananthapuram. It is located 3 km north of Ulloor, on the National Highway 47, and is about 11 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.
Proximity with specialty hospitals, educational institutions and recreation centers has made Sreekariyam a favored residential locale. Doctors Diagnostics and Research Centre, Government Medical College and Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology are within 3 km radius of Sreekariyam. College of Engineering, Loyola College of Social Sciences and Central Tuber Crops Research Institute can be easily accessed from Sreekariyam.
Akkulam Lake is a famous tourist spot nearby. Sreekariyam Elamkulam Mahadeva Temple is an important shrine here.
Trivandrum International Airport is 11 km to the south

Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of Sreekariyam (Satellite view)