നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Edava / ഇടവEdava is a serene and scenic area in Thiruvananthapuram District. It is about 5 km north of Varkala.
It is a place of outstanding natural beauty surrounded by small hillocks, rivers and lakes, and greeneries on all sides. Edava Nadayara canal snakes through the village. Ithikkara River flows nearby.
Nearest places of tourist interest include Palachira fresh water lake, Pozhikkara Beach, Paravoor backwaters.
Edavai Railway Station is on the Varkala-Kollam rail route. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online train time in Edavai Railway Station
Location of Edava (Satellite view)

Edavai Railway Station

Edavai Railway Station, also spelt Edava Railway Station, is on the Varkala-Kollam rail route. Thiruvananthapuram-Kollam Passenger, Madurai-Kollam Passenger and Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger are the main train connections.
The station is managed by the Southern Railways. Traveling south, Varkala Railway Station is 4 km away.
Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: EVA

Online train time in Edavai Railway Station
Location of Edavai Railway Station (Satellite view)