ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Poonthura

                                                        

Poonthura is a coastal village in Thiruvananthapuram District of Kerala. The local population predominantly comprises of fishermen. A series of canals passes through the village.
Kovalam and Vizhinjam, which are reputed for their beaches, are located near Poonthura.
Buses to Poonthura are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram City Bus Station. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. Trivandrum International Airport is the nearest airport.


Online time of trains in  Trivandrum Central Railway Station  Click here