ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Peppara

Peppara is among the popular tourist places of Thiruvananthapuram District, in Kerala. The place is in Nedumangad taluk, about 40 km from Thiruvananthapuram city. It is easily accessible from Vithura on Thiruvananthapuram- Ponmudi road.
Peppara Wildlife Sanctuary is a prime attraction here. Spread over an area of 53 sq km, the sanctuary is a home to varieties of wild animals and natural vegetation. Peppara Dam constructed across the Karamana River is the main source for drinking and irrigational purposes to Thiruvananthapuram city and suburban areas.
Thiruvananthapuram Central Railway Station serves the Peppara. The nearest airport is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Peppara (Satellite view)Peppara DamPeppara Dam is located at Peppara in Thiruvananthapuram District of Kerala. The dam is erected across the Karamana River, a tributary of the Neyyar. Constructed in 1983, it meets the drinking water requirements of the nearby places - Thiruvananthapuram city and suburban areas.
The dam has a power project with the capacity of 12 MU annually. The lake created by the reservoir covers an area of about 582 ha. The catchment area of the dam forms the forests of Peppara Wildlife Sanctuary.
Peppara is in Nedumangad taluk, about 40 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station. The place is easily accessible from Vithura on Thiruvananthapuram-Ponmudi road.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Peppara Dam (Satellite view)

Peppara Wildlife sanctuaryPeppara Wildlife sanctuary is located 50 km from Thiruvananthapuram in Nedumangad taluk. Peppara is accessible from Vithurai on Thiruvananthapuram- Ponmudi road. Elephant, gaur, sambar, barking Deer, wild boar, tiger, panther, wild dog, Malabar squirrel, lion-tailed macaque, mouse deer, Nilgiri langur, king cobra, python, darter, little cormorant, pied kingfisher and egret are the main attractions of Peppara. A variety of moths and butterflies are also found here. The sanctuary has extensive natural vegetation ranging from sub tropical forests to tropical evergreen forests. Peppara Dam is constructed across the Karamana river here.
The nearest airport and railway station are at Thiruvananthapuram

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station