ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Peringamala

Peringamala is located in Nedumangad Taluk of Thiruvananthapuram District in Kerala. It is north-west of Thiruvananthapuram and lies on Palode -Thennoor road.
It is a hilly area surrounded by lush green forests and rubber plantations. Iqbal College established in 1964 is a major landmark here.
Peringamala is about 6 km from Palode. There are direct bus services from Palode Bus Station, Nedumangad Bus Station (21 km) and Thiruvananthapuram Central Bus Station. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railway station and airport respectively.

Online time of trains in  Trivandrum Central Railway Station  Click here

Iqbal College, Peringamala

Iqbal College, Peringamala, is named after the poet and philosopher, Dr. Sir Allama Mohamed Iqbal. It was established in 1964 as a junior college. Today, it stands as a first grade college with nearly 2,000 students and all necessary infrastructure. Degree courses in Mathematics, Physics, Botany, Zoology, History, Communicative English and post graduate courses in History are offered there. The N.S.S and N.C.C organize regular extension programs such as adult and population education, planning forum, and coaching centre. 53 teachers and 41 office staff work in the college. Iqbal College was recently declared the first 100% IT literate college under the university.