ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Pettah

Pettah is a thriving residential locale situated 5 km west of Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Thiruvananthapuram city limits. It is located on the way to Trivandrum International Airport and Shanghumughom Beach.
Medical College Hospital and M G Road are just 3 km from Pettah, to the north and east respectively.
Pettah Railway Station is on the Thiruvananthapuram – Veli line of Southern Railways. The Kovalam – Kazhakoottam bypass passes through Pettah.

Online Train time in Pettah Railway Station
Location details of Pettah Junction (Satellite view)

Pettah Railway Station
Pettah Railway Station falls on the Thiruvananthapuram-Kollam rail route. It is managed by the Southern Railways.
Going north, Kochuveli Railway Station is the main station next to Pettah (3 km.) Traveling south, Thiruvananthapuram Central Railway Station is just 3 km away.
Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram City Bus Station are the nearest main bus terminals.
Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online Train time in Pettah Railway Station