ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Kodunganoor

Kodunganoor is a quite residential area in Thiruvananthapuram, Kerala. It lies away from the hustle and bustle of the city. Maruthankuzhi, Vettamukku, Valiyavila, Nettayam, Peroorkada and Kanjrampara are nearby places.
The place is around 4 km from Maruthankuzhi and 12 km from East Fort. Sasthamangalam and Vellayamabalam are about 5 km and 6 km respectively. Bharathiya Vidhya Bhavan School is situated here.
Kodunganoor can be accessed by local buses from Vattiyoorkavu and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station (12 km) and Trivandrum International Airport ( 19 km) are the nearest railhead and airport respectively

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kudunganoor (Satellite view)