ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kunnathukal

Kunnathukal village is located in Thiruvananthapuram District, about 40 km from Thiruvananthapuram. It is located at the border of Tamil Nadu. This village is accessible by motorable roads. The nearest town Parassala is 5 km away. The first allopathic hospital was set up here by Christian missionaries in 1894 and continues to function as the major private hospital in the vicinity. A dispensary was inaugurated by the government in the early 1930s in the village and it was upgraded to Primary Health Center in 1980.
Agriculture is the major occupation of the people. A large number of men and women work as daily-wage laborers in the plantations. Some families also engage in animal husbandry and livestock farming. The literacy rate in the region is high at 90%. The first vernacular school was established in the village more than 80 years ago. There are 10 government and private schools in the village.
The village covers an area of about 27 sq km and is home to a population of 33,648. Karakonam Medical College is near to Kunnathukal village.

Satellite view of Kunnathukal Junction