ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Akathumuri

Akathumuri is located at Cherunniyoor Panchayath near Vennicode in Thiruvananthapuram District of Kerala. Landmarks are Akathumuri Railway Station and Sri Sankara Dental College. Akathumuri Railway Station is on the Thiruvananthapuram – Kollam rail route. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Akathumuri Railway Station
Location of Akathumuri (Satellite view)

Akathumuri Railway Station
Akathumuri Railway Station

Akathumuri Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kollam railway line. Train connections include Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger, Thiruvananthapuram-Kollam Passenger and Madurai-Kollam Passenger.  Main station to the south of Akathumuri is Kadakkavur Railway Station. Going north, Varkala Sivagiri Railway Station  is the main station next to Akathumuri. Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: AMY

Online Train time in Akathumuri Railway Station
Location of Akathumuri Railway Station