നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Vilabhagom

Vilabhagom is a village located at Vettur Panchayath in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area situated between Vettoor and Plavazhikom on Varkala – Kadakkavoor road. The main landmarks are Catholic Syrian Bank Ltd. and Asan Memorial Teacher Training Institute. Regular buses are available for Varkala, Kadakkavoor, Chirayinkeezhu, Attingal and Venjaramoodu. The nearest Airport is Trivandrum International Airport. Varkala Sivagiri Railway Station and Kadakkavoor Railway Station are  the nearest Railway Stations.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station
Online Train time in Kadakkavur Railway Station 
Location of Vilabhagom (Satellite view)

Asan Memorial Teacher Training Institute

Asan Memorial Teacher Training Institute is located at  Vilabhagom in Thiruvananthapuram District of  Kerala. It is approved by National Council for Teacher Education (NCTE). The institute is recognized by the Government of Kerala. Asan Memorial Teacher Training Institute imparts teachers training programme at the undergraduate level - Teacher Training Certificate (TTC). The programme, which is two-year full time course, is offered as per the rules and regulations of NCTE. Asan Memorial Teacher Training Institute Vilabhagom provides all the basic amenities for the all round development of its students.