ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Kunnapuzha

Kunnapuzha is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies near Mudavanmugal and is around 6 km from Thampanoor and 2 km from Poojappura.
Sree Kandan Sastha Temple, to Lord Ayyappa, is situated here.
Regular bus services connect Kunnapuzha with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Kunnapuzha Junction

Kunnapuzha Sree Kandan Sastha Temple

Sree Kandan Sastha Temple is a divinely fascinating spot located at Kunnapuzha, near Mudavanmugal Kunnu Bungalow in Thiruvananthapuram District of Kerala. This ancient temple enshrines Lord Ayyappa, also called Sastha, as the presiding deity.
Separate niches are set apart for the deities of Lord Ganesh and goddess Shakti. The rajagopuram in front of the temple is an imposing one.
The Makar Sankranti Festival is celebrated here with much pomp and splendor.
Trivandrum International Airport is the nearest airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station lying in the heart of the city is the nearest railway station.