നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Vizhinjam / വിഴിഞ്ഞം
The coastal village of Vizhinjam is about 18 km from Thiruvananthapuram. It is famous for a modern fishing harbor with a lighthouse and a blue beach. Sheltered on the coast of Arabian Sea, Vizhinjam is also a perfect tourist spot.
Earlier, it was the capital of the Ay kingdom (600-1000) and port of earlier Travancore State. Vizhinjam Marine Aquarium is well known for ornamental fishes. Vizhinjam rock cut cave is a nearby attraction. A Tidal Power Plant is situated here.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station. Regular bus services operate from Thiruvananthapuram.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vizhinjam (Satellite view)

Vizhinjam Bus Station

Vizhinjam Bus Station is operated by the Kerala State Road Transport Corporation. Buses ply from Vizhinjam to Thiruvananthapuram, Kattakada, Kovalam and Poovar. The station offers super fast, fast passenger and ordinary buses. Nearest airport is at Thiruvananthapuram.


Vizhinjam Beach
Vizhinjam beach is 2 km away from Kovalam. Ruins of rock-cut temples are the main attraction of Vizhinjam beach. The cave temple consists of half completed carvings of Lord Shiva and Goddess Parvati. It was once a commercial center for the Europeans, Portuguese and the Dutch.
The other attractions of the area are the fishing boats and the incessant sound of the waves crashing on the rocks. There are hotels on the beach serving sea food and other delicacies.
Trivandrum International Airport is 12 km from the beach and the Thiruvananthapuram Central Railway Station is 18 km away.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vizhinjam Beach (Satellite view)

Vizhinjam Marine AquariumEstablished in 1997, Vizhinjam Marine Aquarium showcases some of the world’s rarest and most exotic species of invertebrates and ornamental fish. The coral paradise, cultured by replicating the habitat in its natural form, is a major point of attraction.
Managed by the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), the aquarium is situated at Vizhinjam, an important fishing port in Kerala.