ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Peyad

Peyad is a small town in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies on Thiruvananthapuram-Kattakada route via Thirumala. It is an important junction, from where two roads lead to two different directions, the east road for Kattakada, and west for Vilappilshala and Malayinkeezhu.
Asianet Satellite Communications Private Ltd is situated here.
Peyad is about 5 km from Thirumala and 11 km from Thiruvananthapuram. Regular bus services are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click here