നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Karakonam

Karakonam is a small settlement in Thiruvananthapuram District, Kerala. Located around 30 km from Thiruvananthapuram, this rural area is marked by beautiful ponds, canals and green fields, and a calm and serene atmosphere.
Karakonam CSI Medical College is the major landmark.
Nagercoil Railway Station and the Neyyattinkara Railway Station serve Karakonam. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Nagercoil Junction Railway Station
Location of Karakonam (Satellite view)

Dr Somervell Memorial CSI Medical College
Dr Somervell Memorial CSI Medical College, established in 2002, is situated at Karakonam, around 30 km from Thiruvananthapuram. It has all clinical departments such as paediatrics, ophthalmology, surgery, skin, psychiatry, radiology, physical medicine, dental and ayurveda. Anatomy, physiology and biochem departments are well functional.

Recognized by the Medical Council of India, the college is affiliated to the University of Kerala. Courses here are MBBS, MLT, BSc Nursing and General Nursing. A well-stocked library, fully equipped laboratories, modern class rooms and hostel facilities are available.