ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Manacaud

Manacaud is a bustling residential region situated on the way from East Fort to Thiruvallam, in Thiruvananthapuram. Manacaud is just a km to the south of East Fort and about 2 km south-west of Karamana.
Kuthiramalika Palace Museum, Sree Padmanabhaswamy Temple, Sree Varaham Temple, Pazhavangadi Ganapathy Temple, Attukal Bhagavathy Temple, Konchiravila Devi Temple and Bhajanapura Palace are located within a 1.5 km radius from Manacaud. The 2000 year old Sree Parashuram Temple at Thiruvallam is 5 km away from Manacaud.
Manacaud is just 2 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station. Trivandrum International Airport is 5 km to the west

Online Train time of  Trivandrum Central Railway Station  Click here
Satellite view of Manacaud Click here

Manacaud Muthumari Amman Temple

Muthumari Amman Temple is located near Attukal Bhagavathy Temple, at Manacaud, in Thiruvananthapuram District of Kerala. The temple is the abode of Muthumari Amman, a form of Goddess Shakti. The goddess is related with prosperity and health and is believed that she can cure devotee’s diseases such as small pox and chicken pox.

Separate shrines are for the deities of Lord Ganesh, Nagaraja, Madan Thampuran and Mantramoorthi. Large number of devotees visits this temple with ardent devotion. The gopuras and figures are a feast to visitors’ eyes.
Muthumari Amman Temple is just 2 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Irumkulangara Temple

Irumkulangara Temple is situated at Manacaud, about 2 km from Thiruvananthapuram city center. This temple is dedicated to Goddess Durga.
The temple has separate niches for Lord Ganesh and Nagaraja. The major festival of the temple, held in April, lasts for 10 days and ends with Ezhunnallathu. The pond in front of the temple gives a beautiful reflection of the temple. The famous Attukal Bhagavathy Temple is easily accessible from here. Manacaud Muthumari Amman Temple is another shrine nearby.