ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Manvila

Manvila is a small settlement in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is around 3 km from Chavadimukku and 4 km from Sreekariyam. Kulathur, Kazhakuttam, Kariyavattom and Pangappara are the places in the neighborhood.
An industrial estate comprising of several companies is situated here. Technopark, India's first technology park, is easily accessible from here. Government Engineering College is located nearby.
Regular bus services connect Manvila with East Fort, Kazhakuttam and Sreekariyam. Kazhakuttam Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and major railway station respectively.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Manvila (Satellite view)