ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Pongumoodu

Pongumoodu is a charming residential locale situated between Ulloor and Sreekaryam, in Thiruvananthapuram. It is located on the National Highway 47, about 12 km north of Thiruvananthapuram Central Bus Station.
Pongumoodu is in close proximity to specialty hospitals, Educational institutions and recreation centere, Doctors Diagnostics and Research Centre, Government Medical College and Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology are within 2 km radius of Pongumoodu.
Akkulam Lake is around 3 km from Pongumoodu.
College of Engineering Thiruvananthapuram is a coveted technical institute located nearby.
Trivandrum International Airport is about 10 km to the south

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Pongumoodu (Satellite view)