നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Ayurveda College JunctionAyurveda College Junction  is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy commercial area situated between Staute Junction and Overbridge Junction on Palayam - East Fort road. This place is around 700 m from Statue Junction,  1 km from East fort, 700m from Thampanoor, 400 m from Overbridge Junction, 800 m from Vanchiyoor, 1.5 km from Palayam, 2 km from Museum Junction 1 km from General Hospital Junction and 1.9 km from PMG Junction. The main landmarks are Government Ayurveda College, Khadi and Village Industries Board etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Ayurveda College Junction (satellite view)

Government Ayurveda College
Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram, is a premier institution teaching the ancient science of Ayurveda. A hospital is also attached to the college. Affiliated to University of Kerala, it was established in 1889 during the reign of the erstwhile ruler Shri Moolam Thirunal. Originally known by the name Kashayappura, it initially offered training to an annual batch of 15 students. In 1910, the Government Ayurveda College started a 5-year regular medical course offering Higher Medical Certificate. This certificate course was later named Vaidyakalanidhi. The college now offers graduate and post-graduate courses. The campus houses an out-patient counter and pharmacy for the general public. There is a library containing a good collection of books and periodicals. The college is conveniently located on the M G Road, near the Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram (Satellite view)