നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

PoovarPoovar, a beautiful beach side town, is situated 32 km south of Thiruvananthapuram, in Kerala. Enveloped by the most serene backwaters of Neyyar and the roaring Arabian Sea, this ancient port town epitomizes the inimitable charm of nature at its best.
Poovar provides an ideal getaway from the maddening crowds, the tranquility of air being punctuated only by the chirp of birds and the sound of crashing waves. Places worth visiting around are the old martial arts village and the nearby fishing village. A cruise along the backwaters or a stroll along the sandy beaches will be an enchanting experience. October to May constitute the best tourist season.
Nearest airport and railway station are at Thiruvananthapuram. Regular buses connect Poovar with Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online time of trains in  Trivandrum Central Railway Station  Click here
Location of Poovar (Satellite view) Click here

Poovar Bus Station

Poovar Bus Station is situated on State Highway 2. Operated by Kerala State Road Transport Corporation, the station provides regular buses from Poovar to Thiruvananthapuram, Kattakada, Kovalam, Vizhinjam and Neyyattinkara. It offers super fast, fast passenger and ordinary buses.
Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online time of trains in  Trivandrum Central Railway Station  Click here