നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Bakery Junction


Bakery Junction  is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy area situated between Palayam and Vazhuthacaud Junction. This place is around 500 m from Palayam, 500 m from Vazhuthacaud Junction 400 m from Panavila Junction, 200 m from Vanross Junction, 400 m from Women’s College Junction, 500 m from Spencer Junction, 700 m from Statue Junction, 2 km from East Fort and 1.4 km from Thampanoor. The main landmarks are Regional Office for Reserve Bank of India, Department of Music (University of Kerala) etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Bakery Junction, Thiruvananthapuram (Satellite view)


Regional Office for Reserve Bank of India


The Regional Office of the Reserve Bank of India started functioning in Thiruvananthapuram, the capital city of this picturesque state, in 1954. At its inception there was only one Department in the Office viz., Department of Banking Operations (DBO). The operations of the Regional Office expanded in 1968 with the addition of the Agricultural Credit Department. In the same year the location of the Office was also shifted to the Belhaven Palace, which was purchased by the Bank from the descendants of the erstwhile Royal Family of the State of Travancore. Later, in 1981 a sub-office of the Issue Department was set up to cater to the currency requirements of the public.
The present office building at Bakery Junction was opened in 1982 in the heart of Thiruvananthapuram city. All the departments housed elsewhere were shifted to this premises. Other departments such as DAD, PAD, PDO etc also started functioning and the issue sub office was converted into a full-fledged Issue Department.
The Department of Non-Banking Supervision was created in the Office in 1997. In 1998 the Department of Information Technology Cell was set up in the Office.
Several high end information technology related applications are operationalised at this Office such as the Negotiated Dealing System (NDS) to facilitate on-line servicing of public debt, and the Currency Verification and Processing System (CVPS) for processing of soiled notes in the Issue Department. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Regional Office for Reserve Bank of India (Satellite view)

Moti Mahal 

Housed within Krishna Building at Bakery Junction, Thiruvananthapuram, Moti Mahal is a one-stop shop for pearl selections, which are exceptional in design and style. All types of pearl specialties including Chinese, Japanese and Australian are available here in a spectrum of colors such as white, cream, whitish blue, rose and grey, of which rose and pink pearls are costly.
A variety of Indian pearls like hyderabadi collections can also be shopped here. The pearls generally come studded in sets, bangles, earrings, pendants and tops. These collectibles excel in luster, surface texture, shape and size.
One of the prominent areas in the city, Bakery Junction is 1.4 km from the railway station and bus terminus.

Ambrosia Bakehouse

Ambrosia Bakehouse is located at Bakery Junction in the heart of Thiruvananthapuram. It has a seating capacity for 30-40 guests. With a variety of pizzas, pies, hotdogs, sandwiches, pastries, milk shakes and cakes, Ambrosia is sure to satisfy the needs of all ages. Home delivery is also available. The bakehouse is at your service from 10:30 to 22:00 hrs. Trivandrum International Airport, 7 km from city, is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station are nearby.