ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Thycaud

Thycaud is a residential locale situated less than a km north of Thampanoor, Thiruvananthapuram. It is located midway between Vazhuthacaud and Thiruvananthapuram Central Railway Station.
Govt Model High School, Govt Arts College and Sree Swathi Thirunal College of Music are some coveted educational institutions located at Thycaud.
Thycaud Sastha Temple is a highly revered shrine situated at Thycaud.
Thycaud is about 9 km from Trivandrum International Airport and is around 600 meters from Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Thycaud (Satellite view)

Thycaud Sastha Temple

Sastha Temple is a beautiful shrine situated near Govt Arts College at Thycaud in Thiruvananthapuram. This ancient temple enshrines Lord Ayyappa as the presiding deity. Devotees believe that one can accomplish all one's desires by worshipping Thycaud Sastha.
The temple also has sub shrines for Lord Ganesh, Lord Hanuman, Navagraha, Lord Shiva, goddess Durga and Nagaraja.
Sastha Temple, which has been maintained recently, is an excellent example of the Kerala style of architecture. Neeranjanam, which is done in order to remove the 'Shani dosham', or the evil influence of the planet Shani, is the main offering at the temple. Mandala Puja and Makar Sankranti are the major festivals celebrated at the temple.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station (1 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Thycaud Sastha Temple (Satellite view)

Thycaud Uchumali Amman Temple

Uchumali Amman Temple is a highly revered shrine situated near Jagathy at Thycaud in Thiruvananthapuram. This temple is dedicated to Uchumali Amman, a form of Shakti. The goddess is associated with prosperity and health and it is strongly believed that she can cure diseases such as small pox and chicken pox.
The temple has sub-shrines for Lord Ganesh and Nagaraja. The annual festival is organized in the months of February - March.
Thycaud Sastha Temple and Government Arts College are located nearby. Trivandrum International Airport (8 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (1 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Thycaud Ayya Swami Temple

Ayya Swami Temple is situated at Thycaud in Thiruvananthapuram District. The presiding deity of the temple is Lord Shiva. The temple was built in memory of Thycaud Ayya Swamikal, the first and the greatest social reformer of Kerala. He was the Guru of Sree Narayana Guru, Chattambi Swamigal and Ayyankali. The deity was installed in 1943 at the Samadhi place of the Ayya Swami. The renovation works were done under the patronage of Sri Chithira Thirunal Maharaja. Sri Ayya Gurukulam and Sri Ayya Gurudevashramam are also near to the temple.
Gurupooja, an annual celebration, is held on Makom asterism in the month of Karkidakom (July-August). The temple can be approached from Thiruvananthapuram Central Bus Station as well as Thiruvananthapuram Central Railway Station, about 2 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Govt Arts College

Chartered in 1866 by the then Maharaja of Travancore as a division of University College, the institution has a long history. Its bifurcation in 1924, amalgamation with University College again in 1942, abolition of the Intermediate course in 1956 (substituted by Pre-University course and later replaced by Pre-Degree in 1964), starting of B.A. Economics & B.Com. in 1971 etc. – Yes, this college has seen it all.
Throughout its history, the college has always had one of the best teaching faculties in the State. No wonder the institution has won the R. Sankar Award for the best college two times in a row since its inception in performance in sports and games has also been bagged by this college recently.

Sri Ayya Mission

Sri Ayya Mission is an organization formed in 1989 at Thycaud in Thiruvananthapuram District. It was started in order to co-ordinate the activities of Sri Ayya Gurukulam and Sri Ayya Gurudevashramam. The main motive behind the mission is to help poor people irrespective of caste and religion. The organization also offers medical help and self-employment schemes. Sri Ayya Gurukulam was started in 1955 with the view of spreading the message of Ayya Guru and to impart Shiva Raja Yoga techniques to aspirants.

Chacha Nehru Children's Museum

Established in 1980, Chacha Nehru Children's Museum is situated at Thycaud in Thiruvananthapuram. It is named after late Pandit Jawaharlal Nehru (the first prime minister of India), who is well known for his great love towards children. The museum is set up in the model of Shankar's International Doll Museum in New Delhi.
The museum has a rich collection of traditional and proclaim dolls, stamps, masks and paintings, a mini aquarium and the first issue of children's literature in Malayalam. It is open from 10:00 to 17:00 hrs and closed on Mondays.
The museum is situated less than a km north of Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Thiruvananthapuram Head Post Office (HPO)

Thiruvananthapuram Head Post Office (HPO) is located at Thycaud, Thiruvananthapuram. Registered post, parcel, money-order, and insurance facilities are available. It also distributes mutual funds and bonds.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railhead respectively,

Kerala Institute Tourism and Travel Studies (KITTS)

Kerala Institute Tourism and Travel Studies ( KITTS) is situated at Thycaud, a residential locale situated less than a kilometer north of Thampanoor. It is a premier institute that imparts quality education and hands-on training to the travel and tourism professionals. It was established in 1988 by the Ministry of Tourism, Government of Kerala. KITTS is among the south regional members of Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM), Gwalior.
The institute is set in an expanse of over ten acre lush green fields, with a rich sprawling palace in the centre. KITTS offers post graduate diploma in business administration, certificate program for masseurs, certificate program on front office management, post graduate diploma in tourism and travel industry management (PGDTTIM), and certificate course in air fare ticketing and travel agency management.
KITTS is an approved center for training by the American Hotel and Lodging Association (AHLA). They have courses, which are recognized by the Cambridge University, United Kingdom.
The institute provides all the latest facilities including well-stocked library with audio visual aids, a comprehensive language lab, digital systems lab and computer lab. Apart from studies, students are encouraged to take part in extra-curricular and co-curricular activities. Thiruvananthapuram. Trivandrum International Airport is merely 9 km away.