നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Paruthipally

Paruthipally is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 13 km from Nedumangad and about 30 km from Thiruvananthapuram. It comes under the forest division of Peppara Wildlife Sanctuary. Kottur and Neyyar Wildlife Sanctuary are nearby attractions.
Paruthipally is a major junction on the State highway 3 that leads to Kadukkara near the Kerala–Tamil Nadu border.

Satellite view / Location details of Paruthipally area