ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Mudavanmugal

Mudavanmugal is a charming residential locale situated between Poojapura and Punnakkamugal, in Thiruvananthapuram. It lies around 1 km from Poojapura and 4 km from Thirumala. Mudavanmugal Shri Aadiparashakthi Devi Temple, Punnakamugal Sree Mahaganapathy Temple and Punnakamugal Sree Swayampoorna Ashram are the nearby places of worship. Poojappura Bhagat Singh Memorial Park, Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music and Poojapura Mandapam are the nearby major landmarks. Mudavanmugal is easily accessible by regular bus services from Pappanamcode and East Fort. Thiruvananthapuram central Railway Station (5 km) is the nearest railway station. Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Mudavanmgal (Satellite view)

Mudavanmugal Shri Aadiparashakthi Devi Temple

Shri Aadiparashakthi Devi Temple is a divine spot situated at Vaniamangalam in Thiruvananthapuram. The presiding deity of the temple is goddess Shakti, the omnipresent bliss, also called as Aadiparashakthi.
The main deity, Adiparashakthi of Vaniyath is regarded as a reminiscent of the Aruvikkara Devi. This spiritual retreat belongs to the Vaniyath family, who had close links with the royal family of Travancore.
Apart from the presiding deity, the temple complex is also home to sub deities of Lord Ganesh, Nagar, Madan Thampuran, Brahmarakshas, Yogeeshwaran and Manthramurti. Annual festival star days of Bharani and Karthika in the month of February are celebrated with gaiety and fanfare by the devotees.
Major Chengallur Mahadev Temple, Academy of Magical Sciences and Noopura Institute of Indian Classical Dance and Music are situated nearby.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. Regular buses are available from this place. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway access.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station