നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Neeramankara

Neeramankara is a residential locale situated between Karamana and Pappanamcode. It is situated on the National Highway 47 and is around 4 km from East Fort and 2 km from Pappanamcode. Karamana River flows nearby. Karamana Mandapam, Karamana Mahadeva Temple and Karamana Boat Club are the nearest tourist attractions. Neeramankara NSS College situated here is a major landmark. Regular bus services connect Neeramankara with East Fort and Pappanamcode. Trivandrum International Airport (11 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (3.5 km) are the nearest airport and railhead respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Neeramankara (Satellite view)

N S S Women's college, Neeramankara

Late Bharatha Kesari Sri Mananthu Padmanabhan, the college started functioning in Perunthanni, Thiruvananthapuramin 1950. It is named after Her Highness Maharani Sethu Parvathi Bai who passed the historic Nair Regulation Act which provided security to Nair women. In 1971, the college was shifted to the present campus of thirty acres at eeramankara. In academic excellence and cultural activities the college has carved a niche of its own. In 1994 the college stood first in the Kerala niversity with 93.13% pass at the Pre-Degree examination. Accolades come to the college every year in the form of ranks in examinations and prizes in cultural and athletic meets. There are about 4000 students and nearly two hundred members on the staff of this college. There are excellent labs, a good library, and Computer and Xerox facilities and Internet facilities. Units of N.C.C. and N.S.S. function very effectively in the college. Forestry Club, Population Education Club, Women’s Cell, Rotaract Club etc. widen the students’ range of knowledge and their perception of the world around them.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station