നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kesavadasapuram / കേശവദാസപുരംKesavadasapuram is a bustling urban area located between Pattom and Ulloor at Thiruvananthapuram. This vibrant place was earlier known as Kattachakonam by the locals. Later it came to be known as 'Kesavadasapuram', as a tribute to Raja Kesavadas, the then Diwan of the King Rama Varma of Travancore. Kesavadaspuram is a major junction where the Main Central Road (M C Road) merges with the National Highway 47 (NH 47). The major landmarks include the Juma Masjid, Mahatma Gandhi College, Edison's Siddha Vaidyasala, Chaithanya Eye Hospital and Research Institute (CEHRI), Directorate of Mining and Geology in the Kedaram Shopping Complex, Agency for Non-Conventional Energy and Rural Technology, Food Corporation of India and Sree Vishakhom Thirunal School of Epigraphy. Trivandrum International Airport (around 9 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (7 km) are the nearest airport and railway station respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kesavadasapuram (Satellite view)

Chaithanya Eye Hospital

Chaithanya Eye Hospital and Research Institute is situated in Thiruvananthapuram at Kesavadasapuram Junction, which is the intersection of National Highway (NH 47) and Main Central (MC) road. The hospital which was started in 1995 has revolutionized the standard of eye care in the state within a short span of time, and is currently one of the premier ophthalmic hospitals in south India and the best in Kerala. It is headed by Dr K G R Nair and comprises a team of eminent doctors specialized in eye care. The facilities at the hospital include a full fledged outpatient and inpatient department, 24 hour casualty for ophthalmic emergency service, pay wards and general wards and three operation theaters equipped with the most modern equipments, of which two are used for major operations and one for minor operations.
The Chaithanya Sight Foundation, the community ophthalmology wing of the hospital, has conducted more than 250 free eye camps. An eye bank is also available at the hospital which procures, preserves and distributes the donor eyes free of cost. The general ophthalmology wing functions on all days from 08:00 to 13:00 hrs and 16:30 to 19:30 hrs except on Sundays. Casualty services function on Sundays also.
Chaithanya Eye Hospital is situated 10 km from the Trivandrum International Airport and 6 km from the Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Edison’s Siddha Vaidyasala

Edison’s Siddha Vaidyasala is housed in a building resembling a hermitage at Kesavadasapuram, popularly called as the gateway of Thiruvananthapuram city. The famous traditional Siddha house of Kerala, the Vaidyasala (hospital) offers traditional ayurvedic treatments prescribed in ancient Ayurveda books. It has impatient facilities for 20 patients, well equipped massage rooms and pharmacy units.
Edison’s Siddha Vaidyasala is about 7 km from both Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Madhavan Thampy Hall

Madhavan Thampy Hall is located at Kesavadasapuram in Thiruvananthapuram. With a capacity of 1000 guests, the hall is available for all kinds of functions such as meetings, conferences and marriages. A mini hall, mainly for meetings, can seat up to 150 people.
Kesavadasapuram is around 7 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.