ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Perumathura

Perumathura is a small village located in Thiruvananthapuram District of Kerala. The village is bounded in the east by the Kadinamkulam Kayal, in the west by the Arabian Sea and in the north by the Muthala Pozhi. Perumathura is about 29 km north of Thiruvananthapuram .
The village got its name from the late king Cheraman Perumal. The word 'Perumathura' means 'the residence of Perumal'. It is said that King Cheraman converted to Islam during his stay at this place.
Major points of interest here are the golden sand beaches, the backwaters, the traditional way of ladies spinning coir, the coconut groves, snake boats and Kettuvalloms. Kottaramthuruthu, Cheramanthuruthu and Madanvila constitute interesting excursions.
Perumathura is about 23 km from Trivandrum International Airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station are 29 km away. National Highway 47 passes 10 km away from the village.

Online Train time of Trivandrum Central Railway Station  Click here
Online Train time of Perunguzhi Railway Station Click here
Satellite view of Perumathura Click here