ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Edathara

Edathara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies near Kattakkada and is around 15 km from Thiruvananthapuram.
Shri Bhadrakali Temple, dedicated to Goddess Durga, is situated here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Shri Bhadrakali Temple, Edathara

Shri Bhadrakali Temple is a divine spot, located near Kattakada, at Edathara, in Thiruvananthapuram District of Kerala. This beautiful shrine is the abode of Bhadrakali, an incarnation of goddess Durga.
Subsidiary shrines are earmarked for the deities of Lord Ganesh, Nagaraja and Mantramoorti. All the sub shrines within the temple are conspicuous for their beauty and grace. The main offerings are pushpanjali and Maha Ganapathy Homa.
Many devotees visit this holy place and pay homage to the deity. The Dikkubali Festival which is celebrated once in three years and the annual Kaliyootu are the major festivals organized at the temple.
Trivandrum International Airport (36 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (29 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station