നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Thirumala

Thirumala is a fast growing settlement on the Kattakkada–Neyyar Dam Road in Thiruvananthapuram District of Kerala. The area covers a number of shops, educational institutions, commercial establishments and religious centers. Peyad is five kilometers north-east of Thirumala and National Highway-47 passes through nearby.
Thirumala Kusakode Major Mahadeva Temple is a famous temple here. Karamana, Poojapura and Jagathy are some other important areas near Thirumala.
By road, Thirumala is about 6 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station and two kilometers from Vazhuthacaud. Regular bus services are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and East Fort.
Nearest airport : Trivandrum International Airport
Nearest railway station : Thiruvananthapuram Central Railway Station


Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Thirumala Junction


Kusakode Major Mahadev Temple

Kusakode Major Mahadev Temple is a highly revered shrine situated at Arayalloor, near Thirumala in Thiruvananthapuram. This ancient shrine is dedicated to Lord Shiva.
Tradition recounts that Kusakode Mahadev Temple is the samadhi of a holy saint called Kusavar Maharshi. On the top of the samadhi is the Shivling, the primeval energy of the creator, where regular pujas are conducted. Separate niches are earmarked for the deities of Lord Ganesh and Nagaraja.
A holy water tank is situated nearby. The Mahashivratri festival is celebrated with great pomp and splendor by the devotees in February / March.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station