നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Sreekanteswaram

Sreekanteswaram is one of the busy residential areas lying near Kaithamukku in Thiruvananthapuram, Kerala. This thickly populated area is bordered by Puthenchantha on the east, Fort on the south and Punnapuram and Kaithamukku on the west. Sreekanteswaram is around 1 km from East Fort and 2 km from Statue Junction. Sreekanteswaram Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is the main landmark. Sreekanteswaram Park, a favored destination of senior citizens and families, is another prime spot in this area. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. Trivandrum International Airport is about 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram area

Sreekanteswaram TempleSreekanteswaram is known for the temple of Lord Shiva.There is another temple by the name "Pazhaya Sreekanteswaram" near Overbridge,Trivandrum.In the 'Mathilakam' records (documents relating to administration of Sree Padmanabha Swami Temple,Thiruvananthapuram) there is reference about this temple.In this temple, the 2 main deities are Lord Shiva and Lord Mahavishnu.

The story goes that there was an old sweeper maid who used to work in Pazhaya Sreekanteswaram Temple.After the day's work,the tired old maid used to take rest under the shade of a tree near her hut.She would keep the broom and the pot called "Kalayakkudam" near the tree.One day it so happened that after her rest, she tried to lift the pot but it would not move!! So she tried to break the pot using a stone.To her great shock she found that the pot was bleeding profusely!! It is believed that Lord Shiva gave darshan to the old lady.On further enquiry, it was confirmed to be 'SWAYAMBHU SHIVA LINGA'.The king inspected the spot and orderd to build a new Shiva Temple there which in the later years become the famous Sreekanteswaram Temple.This temple must be at least 700 years old.
Hundreds of devotees worship at Sreekanteswaram Temple every day.The main idol faces east.The sacred temple pond is seen on the eastern side.Sree Mahaganapathy, Sree Dharmasastha,Sree Nagaraja,Sree Murukan,Sree Anjaneya and Sree Krishna are also worshipped in this glorious temple.Although the "Sreekoil"(Sanctum Sanctorum) is very small,divine presence is strongly felt.

Sreekanteswaram Temple is conveniently located at 3 km from Trivandrum Central Railway Station and KSRTC Bus Stand and 1 km from Sree padmanabha Swami Temple.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram Temple

Sreekanteswaram Durga Devi Temple

Durga Devi Temple is a beautiful shrine, situated near East Fort, at Sreekanteswaram, in Thiruvananthapuram. Goddess Durga, one of the many forms of Shakti, is the main deity of the temple. This temple complex is also home to the sub deities of Lord Ganesh, Navagrahas and Lord Muruga. The annual festival celebrated in the month of March is the largest crowd pulling events in Sreekanteswaram. Sreekanteswaram Temple is situated nearby.
Thiruvananthapuram Central Railway Station (2 km) and Trivandrum International Airport (7 km) are the nearest railway station and airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Sreekanteswaram Park

Sreekanteswaram Park is a prime spot in Sreekanteswaram, one of the busy residential areas lying near Kaithamukku in Thiruvananthapuram. It is around 1 km from East Fort and 2 km from Statue Junction.
Sreekanteswaram Park, opened in the year 1981, is maintained by the City Corporation. It is a favored destination of senior citizens and families looking for an evening getaway. The park has green lawns and a variety of plants laden with fruits and flowers. Sreekanteswaram Temple dedicated to Lord Shiva is in the neighborhood.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram Park