നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Karamana


Karamana is a beautiful township on the banks of Karamana River in Thiruvananthapuram, Kerala. Situated on the Kanyakumari-Thiruvananthapuram Highway ( National Highway 47), the place is dotted with numerous temples.
Major point of attraction here is the Karamana Boat Club, Karamana Mandapam, Mata Amritanandamayi Math (1.5 km), Madan Thampuran Temple, Sastha Temple and Shiva Temple.
Karamana is about 10 km from the Trivandrum International Airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. Thiruvananthapuram Central Bus Station (2.5 km west) is the major bus station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Karamana (Satellite view)

Karamana Mahadeva Temple

Mahadeva Temple is a highly revered shrine, situated between Karamana and Kaladi, in Thiruvananthapuram District of Kerala. The temple enshrines Lord Shiva as the presiding deity. Shiva is worshipped here in the form of a Shivling. Other deities worshipped here include Lord Ganesh, Lord Muruga and Nagaraja.
This temple is an outstanding example of Kerala style of architecture. Almost the entire pantheon of Gods in Hindu mythology occupies a place in the Rajagopuram of the temple. Garland made of Koovalam is the main offering here.
Mahashivaratri , celebrated here amidst much pomp and splendor, attracts thousands of devotees from far and near.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Karamana Mandapam

Karamana Mandapam is near the Karamana Bridge on the National Highway from Thiruvananthapuram to Nagercoil. The Mandapam built by the then Maharaja of Travancore, Swathi Thirunal was used for the purpose of watching the strong gushing currents of the overflowing Karamana river. It was constructed entirely with stone and remains a perfect example of classic decor. Local attractions near the Karamana Mandapam include Pazhavangadi Ganapathy Temple, Sree Padmanabhaswamy Temple and Shanghumughom Beach.
Trivandrum International Airport at Shanghumughom, 7 km from the city and Thiruvananthapuram Central Railway Station in the heart of the city are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Thekkathil Sree Chamundi Devi Temple

Thekkathil Sree Chamundi Devi Temple is situated near Mannady Bhagavathy Mahadevar Temple in Nedumkadu near Karamana in Thiruvananthapuram District. Goddess Chamundi, one of the forms of Goddess Kali, is the main deity worshipped.
Lord Ganesh, Madan, Yakshiamma, and snake gods are the other deities worshipped here. Ganapathy homam and Pushpabhishekam are the main offerings. An annual pongal festival is celebrated in January. During this festival lots of devotees visit here to get the divine grace and blessings.

Chuttumala Elankam Sree Devi Temple

Chuttumala Elankam Sree Devi Temple is a highly revered shrine at Nedumkadu near Karamana in Thiruvananthapuram District. The temple is situated close to the Mannady Sree Bhagavathy Mahadevar Temple.
Elankam Devi, one of the forms of Goddess Durga, is the main deity here. Lord Ganesh, Navagrahas and snake gods are other deities worshipped. Maha Ganapathy Homam, Kalasabhishekam and Chirappu are the main offerings.
 
Mannady Sree Bhagavathy Mahadevar Temple
 
Mannady Sree Bhagavathy Mahadevar Temple is located at Nedumkadu near Karamana in Thiruvananthapuram District. Goddess Durga is the main deity here. Lord Shiva, Lord Ganesh and snake gods are also worshipped.
An annual festival held in the month of Meenam (March-April) attracts thousands of devotees from far-off places. Ganapathy homa, kalasabhishek, mrityunjaya homa and pushpabhishek are the main offerings.
The temple is situated close to the Chuttumala Elankam Sree Devi Temple, about 2 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.
The annual festival, Trikartika Mahothsavam, is celebrated in the Malayalam month of Vrischikam (November-December). Thousands of devotees visit this temple during the festival to get the divine grace and blessings.
The temple is about 2 km from both Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station.