നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Chavarkode

Chavarkode is a hamlet in Thiruvananthapuram District, situated about 4 km from Paripally and about 8 km from Varkala, on the Paripally – Varkala road. The distinction of Chavarkode is the CHMKM College for Advanced Studies. Several temples and mosques are landmarks in the village. Kodimoottil Sree Bhadrakali Temple and Varkala Janardhana Swamy Temple are nearby. Major tourist destinations are Varkala, Paravur and Attingal Palace.
Nearest airport is Trivandrum International Airport and nearest railway Station is Varkala Sivagiri Railway Station.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station