നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kaikkara / Kayikkara / കായ്ക്കര

Kayikkara is located near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is a beautiful beach side Village. This residential area is situated between Anchuthengu and Nedunganda on Kadakkavoor - Varkala Road. Kumaran Asan, one among the famous triumvirate poets of Kerala, was born in this village. Mahakavi Kumaran Asan Smarakam is the main attraction here. Kaiikara is north of Thiruvananthapuram city.
The nearest airport is Trivandrum International Airport and the nearest railway station is Kadakkavur Railway Station.

Location of Kaikara / Kaikkara (Satellite view)

Kaikkara Kumaran Asan Smarakam


Mahakavi Kumaran Asan Smarakam is among the few monuments built in commemoration of the great Malayalam poet Kumaran Asan. Kaikara, which holds the smarakam, is also the birth place of this great poet. The smarakam is managed by Kumaran Asan Memorial Committee.
There is a reading room, which has a good collection of his poems. Kaviarang (congregation of poets) is held on his birth anniversary (12th April) and on special days. Admission to the smarakam is free and is open to the public on all days.
The nearest airport is Trivandrum International Airport and the nearest railway station is Kadakkavur Railway Station.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station

Mahakavi Kumaran Asan 


Kumaran Asan is one among the famous triumvirate poets of Kerala who lived in the first half of the twentieth century. He was a beacon-light to the downtrodden and depressed classes of Travancore State. Besides being a poet, he was a philosopher and a great social activist.
Kumaran Asan was born in a backward Ezhava family in 1873 in Kayikkara village, a little north of Thiruvananthapuram. His father was well versed in both Malayalam and Tamil and Kumaran Asan inherited his taste for Kathakali and classical music from his father. Even though he got a job as a primary school teacher at the young age of 14, he left it in order to pursue higher studies in Sanskrit. He worked as an apprentice in a local Muruga temple at Vakkom, in order to learn yoga and tantra. It is believed that the Muse of poetry blessed him during this devotional span of life and he began to compose a few devotional songs for use of the regular worshippers at this temple.
When he was eighteen, Sree Narayana Guru visited his house on the request of his father, and suggested that Kumaran should stay with him and become his disciple. Later Kumaran was influenced by the lofty ideals of Rabindranath Tagore. The poet in Kumaran emerged during this period and he began to compose poems in Sanskrit and Malayalam.
Early works of the poet include Subramanya Sathakam and Sankara Sathakam. His short poem Veena Poovu (Fallen Flower) is a literary classic. His elegy Prarodanam, mourning the death of his contemporary poet and friend A.R. Rajaraja Varma, the famous grammarian, is a masterpiece. Poems such as Nalini, Leela, Karuna and Chandala Bhikshuki, are also great hits. In Chintavishtayaya Seetha (Mournfully Thoughtful Seetha), he displays his poetic artistry.
The crowning achievement of Kumaran Asan, Buddha Charitha in 5 volumes, earned for him the title 'Mahakavi' (Great Poet) and he is ranked equally with his illustrious contemporaries, Vallathol and Ulloor. He lived only for fifty years, as his life was tragically cut short by a boat accident in January 1924.