നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Neyyar Wildlife Sanctuary
Neyyar Wildlife Sanctuary is located at Neyyattinkara taluk of Thiruvananthapuram. The sanctuary commissioned in 1958, covers an area of 128 sq km and stretches from Neyyattinkara taluk to the Mundanthurai Tiger Reserve in Tamil Nadu. This is the drainage basin for the Neyyar River and its tributaries - Mullayar and Kallar.
A large number of mammals, reptiles and avi fauna are inhabitants of this sancturary. Elephant, gaur, sambar, barking deer, wild boar, Indian porcupine, three-striped squirrel, lion-tailed macaque are among the animals found. A variety of snakes such as cobra, viper, python, rat snake, flying snake, lizard and birds such as mynah, kingfisher, white-breasted water hen, woodpecker, hoopoe inhabit the park.
In the premises of this tranquil sanctuary is the Agastyakoodam hill, the second highest peak in Kerala (1890m). The Lion Safari park and Crocodile farm are the main attractions of the site. The Neyyar reservoir is located nearby this sanctuary.
The best time to visit is November to February. The nearest airport and railway station are at Thiruvananthapuram (32 km).
The Youth Hostel and Rest House at Neyyar, the Inspection Bungalow of the Forest Department, the Dormitory of Irrigation Department, Agasthya House of the Kerala Tourism Development Corporation and the Rest House at Meenmutty are the places to stay.

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click here
Online time of trains in Neyyattinkara Railway Station  Click here
Location of Neyyar Wildlife Sanctuary (Satellite view) Click here

Neyyar Dam


Neyyar Dam, established in 1958, is located around 30 km east of Thiruvananthapuram and 38 km from Trivandrum International Airport, at the foot of the Western Ghats. Neyyar, Mullayar and Kallar are the rivers nourishing the dam. Neyyar Wildlife Sanctuary is nearby. Watch tower, crocodile farm, lion safari park and deer park are the other attractions. Boating can be made in the reservoir. Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram is close to Neyyar dam. The site is very well connected by buses from Thiruvananthapuram

Online time of trains in Trivandrum Central Railway Station  Click here
Online time of trains in Neyyattinkara Railway Station  Click here
Location of Neyyar Dam (Satellite view)  Click here

Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram

Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram is located on the foothills of the Western Ghats near Neyyar Dam. It offers different courses and programs on Yoga and Vedanta. The Ashram has facilities for worship, rejuvenation therapies, panchakarma treatments, canteen, money exchange facilities, dormitories, library, and a boutique