ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Parassala

Parassala, also spelt Parashala, is one of the prominent towns in Thiruvananthapuram District of Kerala. The place lies about 30 km from Thiruvananthapuram, along the National Highway 47.
The town has numerous churches, temples, mosques, hospitals and educational institutions. Parassala Mahadev Temple, a highly revered shrine located here, was built by Mallen Chembakaraman Delava of Venad royal family. The presiding deity of the temple is Lord Shiva.
Southern Kurisumala, a famous Christian pilgrim center, and Venkanchi Vattavilai Sri Bhadrakali Amman Temple are worth visiting. Neyyattinkara, Amaravila, Kollayil, Pazhugal and Edaikodu are the nearby towns and villages.
All buses to Nagercoil from Thiruvananthapuram pass through Parassala. Parassala Railway Station, on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line, is the local railhead. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time of Parasala Railway Station  Click here

Parassala Mahadev Temple

Parassala Mahadev Temple is a highly revered shrine located at Parassala in Thiruvananthapuram District of Kerala. It was built by Mallen Chembakaraman Delava of Venad royal family.
The presiding deity here is Lord Shiva. The temple enshrines the idols of Goddess Parvati and Lord Ganesh. The local populate also worship nagas here. Pradhosha puja and dhara are the main offerings at the temple.
Parassala is about 30 km from Thiruvananthapuram. All buses to Nagercoil from Thiruvananthapuram pass through Parassala. The nearest railhead is Parassala Railway Station, about two kilometers away.

Online Train time of Parasala Railway Station  Click here

Parassala Railway Station

Parassla Railway Station  falls on the railway line that connects Thiruvananthapuram and Kanyakumari. Kanyakumari-Bangalore Express and Thiruvananthapuram-Nagercoil Passenger are the main train connections.
The nearest main stations are Amaravila Railway Station and Nagercoil Junction Railway Station, 9 km and 41 km respectively. The railway station is located about 30 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.
Parassala Mahadev Temple is located nearby.
Parassala Bus Station is the nearest bus terminal. Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: PASA

Online Train time of Parasala Railway Station  Click here

Parassala Bus Station

Parassala Bus Station is situated on National Highway 47. All buses from Thiruvananthapuram to Nagercoil and Kanyakumari pass through this station. Buses frequently ply from Parassala to Thiruvananthapuram, Amaravila, Neyyattinkara and Poovar. Local services are also available to various places near the town. Kerala State Road Transport Corporation operates super fast, fast passenger and ordinary buses from here.
Parassala Mahadev Temple is the main attraction in the town. Nearest airport is Trivandrum International Airport.

Online Train time of Parasala Railway Station  Click here