ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Perumkadavila

Perumkadavila is a small settlement in Thiruvananthapuram District and lies near Keezharoor. It lies around 7 km from Neyyattinkara and 21 km from Thiruvananthapuram.
Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple, a famous temple dedicated to Lord Durga, is situated nearby.
Perumkadavila is well connected by regular bus services from Thiruvananthapuram. The nearest railway station is at Neyyattinkara. Neyyattinkara Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest major railhead and airport respectively.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Perumkadavila area (Satellite view)